Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.

Motion 1993/94:Sf7 av Lars Svensk (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:51
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1993-10-27
Bordläggning
1993-10-28
Hänvisning
1993-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kriget i Bosnien-Hercegovina och den allvarligare
konflikten i resten av f.d. Jugoslavien har lett till en mycket
svår flyktingsituation. Totalt finns i f.d. Jugoslavien
närmare fyra miljoner internflyktingar, dvs människor som
tvingats fly från sina hem och söka skydd på annan ort i f.d.
Jugoslavien.
Den kommande vintern kan få katastrofala följder för
stora grupper av befolkningen om en hållbar
fredsuppgörelse inte snart kommer till stånd. En sådan
situation kommer att ställa stora krav på omfattande
hjälpinsatser i närområdet, samtidigt som behovet av skydd
i andra delar av Europa ökar.
Insatser i närområdet kan vara att föredra om man kan
hjälpa samma antal flyktingar och andra skyddsbehövande
till en lägre kostnad. En annan viktig princip är att skapa
förutsättningar för flyktingar att leva kvar i
familjegemenskapen i närområdet.
Det är regeringens mening att hjälpinsatserna i
närområdet även i fortsättningen skall utgöra den viktigaste
delen i insatserna. Den prioriteringen delas av FN:s
flyktingkommissarie, EG, den bosniska regeringen och
flera av hjälporganisationerna på plats.
Regeringen beslutade den 1 juli 1993 att den redan
fastställda flyktingkvoten för budgetåret 1993/94 -- ca 1 800
personer -- i första hand skall avse personer från f.d.
Jugoslavien. Regeringen vill utöka den kvoten med
ytterligare upp till 6 000 personer. Kostnaden för denna
utökning beräknas till 830 miljoner kronor.
Detta anslag bör vara flexibelt, så det kan användas även
för hjälp på plats om och när detta är möjligt. Upp till fem
gånger fler skulle då kunna få hjälp för samma pengar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om flexibelt anslag för utökad
flyktingkvot från det forna Jugoslavien.

Stockholm den 28 oktober 1993

Lars Svensk (kds)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flexibelt anslag för utökad flyktingkvot från det forna Jugoslavien.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flexibelt anslag för utökad flyktingkvot från det forna Jugoslavien.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.