Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.

Motion 1993/94:Sf4 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:51
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1993-10-27
Bordläggning
1993-10-28
Hänvisning
1993-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens förslag
I proposition 1993/94:51 föreslås att 6 000
skyddsbehövande personer skall överföras till Sverige
under budgetåret 1993/94 utöver den flyktingkvot på ca 1
800 personer som riksdagen tidigare beslutat om. Av dessa
skall upp till 5 500 personer kunna föras över från f.d.
Jugoslavien.
Förslag läggs också fram om ett särskilt stimulansbidrag
till kommuner som det närmaste året kraftigt utökar sitt
flyktingmottagande och kommuner som ökar ett redan stort
flyktingmottagande.
Vänsterpartiets inställning
Permanent uppehållstillstånd för bosnier
Det är tveksamt om beslutet att i princip bevilja
permanent uppehållstillstånd för de bosnier som vistas här
var väl genomtänkt. Man borde ha kunnat bevilja tillfälliga
uppehållstillstånd samtidigt som de bosnier som önskade
söka asyl skulle ha haft rätt att göra det. Det finns inget som
säger att de som fått tillfälliga uppehållstillstånd skulle
behövt sitta kvar på förläggningarna. Men när beslutet nu är
fattat vore det emellertid förödande att, som Ny demokrati
gjort, föreslå att de permanenta uppehållstillstånden skall
återkallas.
Visumtvång för bosnier
Regeringen beslutade den 21 juni 1993 att införa krav på
visering för medborgare i Bosnien-Hercegovina. På detta
sätt lyckades regeringen att med så gott som omedelbar
effekt närmast helt stoppa människor att fly från detta
område till Sverige. De som är utsatta för folkmord kan inte
längre ta sig ut eftersom Kroatien, sannolikt delvis som en
följd av att flera västländer infört visumtvång mot bosnier,
hindrar flyktingar från Bosnien att ta sig över gränsen till
Kroatien.
Vänsterpartiet instämmer i denna fråga helt med vad
som sades i en folkpartimotion till riksdagen den 24 januari
1991 med Bengt Westerberg och Birgit Friggebo som första
respektive andra namn. Folkpartiet slog i den motionen
bl.a. fast följande:
Viseringskrav har utfärdats de senaste åren som ett
direkt svar från Sverige på att oroligheter brutit ut i något
land. Man har motiverat det med att det uppstått ett
''invandringstryck'', som Sverige måste skyddas från. En
särskild poäng i sammanhanget är att flyktingar inte kan få
visum, eftersom det inte finns något visum för ändamålet att
söka politisk asyl. Om en människa som vill fly från sitt land
kontaktar Sveriges ambassad och ansöker om visum i laga
ordning är det ambassadens skyldighet enligt gällande lag
att avslå ansökan, om det kan misstänkas att vederbörande
behöver fly. Besöket i Sverige måste vara av tillfällig art, det
är visums natur. Alternativet är att söka uppehållstillstånd
i Sverige, och det kan inte presumtiva flyktingar göra. När
de är i hemlandet har de ingen rätt att söka asyl, bl.a. för
att de ännu inte lämnat hemlandet och därför inte definieras
som flyktingar. Viseringspolitiken skapar medvetet ett
moment 22 för flyktingen.
Att på detta vis använda viseringsinstrumentet som en
metod för att förhindra rena flyktingar från att söka asyl i
andra länder är klart i strid med andan i
Genèvekonventionen. Detta missbruk av
viseringsinstrumentet måste upphöra.
Regeringen har också uppdragit åt en särskild utredare
att överväga om ändrade regler är påkallade för att
viseringsregler inte skall medföra olyckliga konsekvenser
för flyktingars möjligheter att söka skydd i ett annat land
(dir. 1992:52, 920415).
Vänsterpartiet anser att regeringsbeslutet den 21 juni är
ett mycket flagrant exempel på sådant missbruk av
viseringsreglerna som Folkpartiet syftar på i sin motion och
som utredaren fått direktiv att överväga motåtgärder mot.
Riksdagen bör uttala att visumtvång inte får användas
för att hindra människor att fly från förföljelse och att
visumtvånget för bosnier omedelbart bör hävas.
Utökad flyktingkvot
I konsekvens med inställningen till visumtvånget för
bosnier går Vänsterpartiet emot en utökad flyktingkvot för
i huvudsak bosnier. UNHCR har förklarat att man bara i
marginell utsträckning har möjlighet att medverka vid
kvotuttagningar i Bosnien. För att kunna fylla kvoten har
man i propositionen föreslagit att relativt avlägsna
släktingar och vänner som på grund av den rådande
situationen hamnat i en beroendeställning till härvarande
personer skall kunna tas ut. Detta visar att regeringen
hamnat mycket snett, självfallet skall flyktingkvoten
användas för dem som har störst skyddsbehov oavsett
varifrån vederbörande kommer och uttagningarna ske i
nära samverkan med UNHCR.
Stimulansbidrag
Vänsterpartiet anser inte att det föreslagna
stimulansbidraget till kommunerna är en bra väg för att
underlätta kommunernas flyktingmottagande. Riksdagen
bör fatta ett principbeslut om att kommunerna skall få full
kostnadstäckning för flyktingmottagandet eftersom
schablonersättningen sannolikt är otillräcklig med
nuvarande arbetsmarknadsläge. Ersättningssystemet bör
utformas på ett sådant sätt att kommunerna ges incitament
att göra extra satsningar på att förbättra
svenskundervisningen och genomföra särskilda
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för flyktingarna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användande av viseringstvång för
att hindra människor att fly,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om omedelbart upphävande av
visumtvånget för medborgare i Bosnien-Hercegovina,
3. att riksdagen -- om yrkande 2 bifalls -- avslår förslaget
om utökad flyktingkvot,
4. att riksdagen avslår förslaget om ett tillfälligt
stimulansbidrag,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att kommunerna skall få full
kostnadstäckning för flyktingmottagandet,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utformningen av
ersättningssystemet till kommunerna för
flyktingmottagandet.

Stockholm den 20 oktober 1993

Berith Eriksson (v)

Bertil Måbrink (v)

Bengt Hurtig (v)

Eva Zetterberg (v)

Johan Lönnroth (v)

Björn Samuelson (v)

Hans Andersson (v)


Yrkanden (12)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användande av viseringstvång för att hindra människor att fly
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om användande av viseringstvång för att hindra människor att fly
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om omedelbart upphävande av visumtvånget för medborgare i Bosnien-Hercegovina
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om omedelbart upphävande av visumtvånget för medborgare i Bosnien-Hercegovina
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen -- om yrkande 2 bifalls -- avslår förslaget om utökad flyktingkvot
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen -- om yrkande 2 bifalls -- avslår förslaget om utökad flyktingkvot
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen avslår förslaget om ett tillfälligt stimulansbidrag
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen avslår förslaget om ett tillfälligt stimulansbidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna skall få full kostnadstäckning för flyktingmottagandet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna skall få full kostnadstäckning för flyktingmottagandet
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformningen av ersättningssystemet till kommunerna för flyktingmottagandet.
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformningen av ersättningssystemet till kommunerna för flyktingmottagandet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.