Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Motion 2016/17:3521 av Mathias Sundin m.fl. (L)

Motionen behandlas inte

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:25
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-11-02
Granskad
2016-11-03
Bordlagd
2016-11-08
Hänvisad
2016-11-09
Återtagen
2016-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa taket för uppskovsbelopp och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa räntebeläggningen på uppskovsbeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska fastighetsbeskattningen präglas av mycket höga skatter vid försäljning och inköp av bostäder. Sverige har sannolikt den högsta sammanlagda beskattningen på reavinster från bostadsförsäljningar i hela OECD. Det bidrar bl.a. till lägre rörlighet på bostadsmarknaden och en större bostadsbrist än vad som annars vore fallet. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver flyttskatten sänkas. Liberalerna anför i denna motion att den effektiva skatten bör sänkas dels genom att taket på uppskovsbeloppet tas bort permanent, dels genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

I samband med avskaffandet av fastighetsskatten infördes ett uppskovstak för reavinster i samband med fastighetsförsäljning. Taket innebär i dag att vinster över 1 450 000 kronor direkt måste tas upp till beskattning vid försäljning. Särskilt för dem som under lång tid ägt en bostad kan detta innebära att ett bostadsbyte upplevs som en förlustaffär. Därför anser Liberalerna att taket för uppskovsbeloppet helt avskaffas. Det innebär att inbetalningen av reavinstskatten för de allra flesta kommer att kunna skjutas på framtiden utan att möjligheten att köpa en ny bostad påverkas.

Regeringen föreslår i denna proposition att taket för uppskovsbeloppet tas bort tillfälligt, och att det sedan återinförs efter drygt fyra år. Detta är ett felaktigt angreppssätt. Vad svensk bostadsmarknad behöver är inte fler tidsbegränsade regler och speciallösningar, utan långsiktiga strukturreformer som skapar varaktigt ökad rörlighet och ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

Liberalerna instämmer i den kritik som ett antal remissinstanser framfört emot förslaget att taket för uppskovsbeloppet ska slopas endast under en tidsbegränsad period. Vi anser att taket ska avskaffas permanent, så att reglerna på bostadsmarknaden blir förutsägbara och enhetliga också på längre sikt.

Vidare anser Liberalerna att räntan på uppskovsbeloppet bör slopas. Detta får i propositionen stöd av flera remissinstanser, som anser att ett slopande av uppskovstaket behöver kombineras med sänkt eller avskaffad ränta på den uppskjutna reavinstbeskattningen. Liberalerna har i sin budgetmotion för 2017 lagt fram ett finansierat förslag till denna reform.

Ränta på uppskjuten reavinst och reavinstskatt infördes 2008. För en person eller ett par med fullt uppskov innebär räntan på motsvarande 3,25 procent en årlig utgift på ca 7 250 kronor. En så betydande extra skatt gör uppskov och bostadsbyten mindre gynnsamma, vilket påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. Boverket har beskrivit räntebeläggningen som ”en betydande skatteskärpning”. Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag med innebörden att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet helt slopas.

När en person av skatteskäl väljer att inte sälja sin bostad innebär det att någon annan inte kan köpa. På det sättet uteblir flyttkedjor och bostadsbristen förvärras. Inlåsningen drabbar både enskilda och företag som försöker rekrytera. Bristen på rörlighet och bostäder uppskattas leda till ca 15 000 fler arbetslösa i Sverige.

Det behövs tydliga spelregler för alla dem som funderar på att sälja sin bostad för att köpa en ny. Permanent avskaffat tak för uppskovsbelopp samt slopad räntebeläggning av den uppskjutna reavinstbeskattningen är två konkreta åtgärder som bidrar till en långsiktigt bättre fungerande bostadsmarknad.

 

 

Mathias Sundin (L)

 

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa taket för uppskovsbelopp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa räntebeläggningen på uppskovsbeloppet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.