Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Motion 2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:188
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-06-02
Bordlagd
2017-06-14
Granskad
2017-06-14
Hänvisad
2017-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att underlätta anställning av personer i behov av teckentolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att vi arbetar för att försöka att sänka de trösklar som finns för funktionsnedsatta så att de kan komma i arbete och inte hindras av sin funktionsnedsättning. Vi välkomnar att regeringen i sitt lagförslag i propositionen ger förslag på hur man kan förbättra möjligheten för funktionsnedsatta att kunna förvärvsarbeta.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över behovet av flexiblare insatser för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få eller behålla ett arbete. Detta är ett förslag som vi varmt välkomnar, men vi anser att uppdraget borde breddas lite.

En grupp som kan behöva mer stöd för att komma i arbete är personer i behov av teckentolk. De bidrag som i dag finns att söka som arbetsgivare är begränsade och fortfarande administrativt krångliga.

Det stöd som i dag finns att ansöka om ifrån Arbetsförmedlingen är ett stöd som dock är direkt kopplat till utbildning och seminarieverksamhet. Det finns också stöd att söka från regioner och landsting för tillfällig vardagstolkning.

Personer med behov av teckentolk har i dag svårigheter att få arbete utan stöd av någon arbetsmarknadsinsats.  Det är nästan dubbelt så vanligt bland döva att ha en högre utbildningsnivå än vad som krävs för yrket jämfört med övriga befolkningen. Många döva bedöms ha nedsatt arbetsförmåga och får då arbete med lönebidrag trots att en anpassad arbetsmiljö förmodligen skulle räcka.

Därför anser vi att regeringen bör utöka det uppdrag som den särskilda utredaren har, och föreslår att utredaren även får i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta för personer i behov av teckentolk att komma in på arbetsmarknaden.

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att underlätta anställning av personer i behov av teckentolk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.