Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015

Motion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-05-05
Bordlagd
2015-05-07
Granskad
2015-05-07
Hänvisad
2015-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel enligt avsnitt 2.3 i propositionen.
 2. Riksdagen avslår förslaget till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) enligt avsnitt 2.8 i propositionen.
 3. Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer enligt avsnitt 2.9 i propositionen.
 4. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1 i motionen.

 

Motivering

Sverigedemokraterna ifrågasätter ett flertal av de skattehöjningar och utgiftsökningar som föreslås i propositionen.

 

På inkomstsidan är vi skarpt negativa till den höjda straffskatten på kärnkraft, vilket skulle leda till högre elpriser och därmed försämrad konkurrenskraft för i synnerhet den energiintensiva industrin. Slopandet av det så kallade läx-RUT – vilket lett till att nya företag växt fram – skulle slå negativt mot jobben. Tillika ställer vi oss negativa till att ytterligare öka skattepålagorna mot framförallt jordbruket angående höjd skatt på bekämpningsmedel.

 

Sverigedemokraterna är mycket kritiska till att utgifterna för områdena 8 och 13 (migration respektive integration) ytterligare tillåts öka. De samlade kostnaderna för enbart dessa två områden har ökat med knappt 20 miljarder kronor – från det att höstbudgeten presenterades fram till idag – enbart under perioden 2015–2018. Det innebär alltså i praktiken att regeringens enskilt största satsning är en satsning på ytterligare asyl- och anhöriginvandring till Sverige.

 

Sverigedemokraterna säger nej till regeringens förslag om traineejobb och extratjänster, huvudsakligen inom välfärdssektorn. Denna typ av ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder leder endast till låtsasjobb. Istället föreslår Sverigedemokraterna flera åtgärder inom välfärden och industrin som leder till riktiga jobb. Rätt till heltid inom offentlig sektor skapar 25 000 nya helårsarbetskrafter. Riktiga lärlingsjobb för ungdomar helt befriade från arbetsgivaravgifter skapar varaktigt högre sysselsättning. Slopad allmän löneavgift för mikroföretag ger de minsta företagen möjligheten och incitamenten att anställa ytterligare personal. Inte minst kommer Sverigedemokraternas kraftfulla paket för hela industrisektorn att skapa riktiga jobb, utan subventioner. Socialdemokraterna har drabbats av en övertro på Arbetsförmedlingen. Deras förslag på området kommer inte att leda till varaktiga eller riktiga jobb.

 

Sverigedemokraterna ifrågasätter också nyttan med en kraftig höjning av anslaget Skydd av värdefull natur.

 

Sammantaget medför Sverigedemokraternas förslag ett högre finansiellt sparande motsvarande 1 558 627 tkr för 2015.

 

 

 

 

 


Tabell 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Jimmie Åkesson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel enligt avsnitt 2.3 i propositionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen avslår förslaget till ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) enligt avsnitt 2.8 i propositionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen avslår förslaget till ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer enligt avsnitt 2.9 i propositionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU21
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.