Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag

Motion 2014/15:3065 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2014/15:91
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-04-01
Granskad
2015-04-02
Bordlagd
2015-04-07
Hänvisad
2015-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om en leveranstid på högst 24 timmar vid kundbeställningar.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om att kunden ska erbjudas expressleverans av läkemedlet till hemmet om inte 24-timmarsregeln kan hållas.

Motivering

Efter omregleringen av apoteksmarknaden upplever många kunder att det blivit svårare att få tag på receptbelagd medicin och många apoteksanställda menar att de inte kan ge kunderna samma service som tidigare. Statskontoret sätter i sin rapport En omreglerad apoteksmarknad siffror på dessa upplevelser. 61 procent av de apoteksanställda upplever att förutsättningarna att tillhandahålla förskrivna läkemedel inom 24 timmar har försämrats efter omregleringen och 64 procent upplever att förutsättningarna att förse kunder med förordnade läkemedel vid första besöket har försämrats. Andelen kunder som upplever att de inte får medicinen direkt och andelen som upplever att de får vänta längre än 24 timmar har också ökat efter omregleringen.

Läkemedels- och apoteksutredningen konstaterade i sitt delbetänkande Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) att apotekens anställda och kunder upplever att apoteken blivit sämre på att expediera ett receptbelagt läkemedel senast 24 timmar efter att det efterfrågats. Utredningens bedömning var att de upplevda försämringarna är av sådan betydelse att de motiverar förändringsförslag.

Apotekets skyldigheter gentemot kunden regleras i dag i en förordning om handel med läkemedel som säger att kunden, med vissa undantag, ska få sitt läkemedel inom 24 timmar efter att det efterfrågats. Det är uppenbarligen inte tillräckligt. För att komma till rätta med problemen bör därför lagen om handel med läkemedel tillföras en bestämmelse om 24 timmars leveranstid vid kundbeställning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Det räcker emellertid inte att rikta kravet enbart mot apoteken då de är beroende av leveranser från grossisterna. Ansvaret för de ökade kostnader som en försening medför bör hamna hos den aktör som orsakat förseningen. Lagen om handel med läkemedel bör tillföras en bestämmelse om att kunden ska erbjudas expressleverans av läkemedlet till hemmet om inte 24-timmarsregeln kan hållas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Karin Rågsjö (V)

 

Nooshi Dadgostar (V)

Rossana Dinamarca (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om en leveranstid på högst 24 timmar vid kundbeställningar.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel om att kunden ska erbjudas expressleverans av läkemedlet till hemmet om inte 24-timmarsregeln kan hållas.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.