Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor

Motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2009/10:198
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-04-21
Bordläggning
2010-04-22
Hänvisning
2010-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras i fler län.

Bakgrund

Regeringen föreslår i propositionen en ändring i läkares anmälningsplikt i fråga om förare som bedöms vara medicinskt olämpliga att framföra körkortspliktiga motorfordon. Förslaget innebär att det blir lättare att bedöma någon som olämplig förare. Regeringen vill också ta bort kravet på att körkortsaspiranten och handledaren tillsammans måste genomgå en introduktionsutbildning vid privat övningskörning. Det ska alltså räcka med att de genomgår en utbildning, och de behöver inte nödvändigtvis göra det samtidigt. Dessutom föreslås att vissa mindre eldrivna fordon ska betraktas som cykel. Regeringen föreslår till sist att det inte ska inrättas några trafikmedicinska centrum.

Vi delar regeringens bedömning när det gäller läkares anmälningsplikt, ändringarna i kravet på gemensam introduktionsutbildning och att mindre eldrivna fordon ska betraktas som cykel. Däremot gör vi en annan bedömning när det gäller trafikmedicinska centrum, vilket vi utvecklar här nedan.

Vi vill även understryka att när det gäller kravet på att gemensam introduktionsutbildning inte längre ska vara obligatorisk, är det mycket viktigt att det finns en begränsning av det antal elever som en person får handleda. Regeringen avser att senare meddela föreskrifter om detta, vilket föranleder oss att i dagsläget inte föreslå en konkret begränsning. Vi kommer dock att följa regeringens arbete, och om föreskrifterna inte lever upp till en godtagbar begränsning avser vi att återkomma i frågan.

Behovet av trafikmedicinska centrum

Frågan om trafikmedicinska centrum har nyligen behandlats i trafikutskottet. I trafikutskottets betänkande 2009/10:TU12 anförde den borgerliga majoriteten följande:

Som framgått av bakgrundsteckningen har Vägverket lämnat ett förslag till regeringen som omfattar trafikmedicinska centrum. Utskottet utgår från att regeringen bereder frågan så att riksdagen kan få en redovisning som rör de ovannämnda områdena. Med hänsyn till pågående utredningsarbete är inte utskottet i dag berett att ta några initiativ och avstyrker därför motionerna 2008/09:T335 av LarsIvar Ericson och Anders Åkesson (båda c), 2008/09:T342 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s), 2009/10:T370 av Kerstin Engle och Inger Jarl Beck (båda s), 2009/10:T420 yrkandena 3 och 5 av Helena Bargholtz (fp) och 2009/10:T534 yrkande 36 av Peter Pedersen m.fl. (v).

Motionerna avslogs följaktligen för att det pågick ett beredningsarbete inom Regeringskansliet. Det var alltså inte sakskäl som låg till grund för avslag av förslag om att inrätta trafikmedicinska centrum. Men när nu beredningsarbetet är avslutat och regeringen har återkommit med ett förslag till riksdagen kan vi konstatera att regeringen inte föreslår att trafikmedicinska centrum ska inrättas, utan regeringen anser att ”förslaget för närvarande inte bör genomföras”. Vi kan inte nöja oss med detta som svar, speciellt med tanke på att regeringen motiverar det med att de förslag som Vägverket lämnat angående trafikmedicinska centrum inte ”var tillräckligt genomlysta i centrala frågor och huvudmannaskap”. Det är precis därför det behövs ytterligare fördjupning i frågan, eftersom förslaget i sig självt är intressant.

Vi kan konstatera att personer tappar körförmågan i olika åldrar. Trafikmedicinska centrum kan då testa körförmågan på ett helt annat sätt än vad en vanlig läkare kan göra. Till dessa centrum ska en läkare kunna remittera patienter när han eller hon finner att det är dags för kontroll. I dag finns det mycket få trafikmedicinska centrum. Vi vill att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras i fler län. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 21 april 2010

Peter Pedersen (v)

Lena Hallengren (s)

Karin Svensson Smith (mp)

Marie Nordén (s)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Per Bolund (mp)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska utredas hur trafikmedicinska centrum ska kunna etableras i fler län.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.