Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2007/08:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2008-05-06
Bordläggning
2008-05-08
Hänvisning
2008-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:

Utgifts­område

Anslag

Avvikelse från
regeringens förslag
(tusental kronor)

9

13:9

Bidrag till psykiatrin

1 530

13

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4 000

16

25:1

Statens skolverk

44 082

25:2

Myndigheten för skolutveckling

24 558

25:12

Nationellt centrum för flexibelt lärande

58 820

25:84

Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.

– 127 214

20

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

50 000

22

36:2

Väghållning och statsbidrag

– 140 000

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

120 000

Summa anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag

35 776

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportbidraget ska ses över och utvärderas i förhållande till Sveriges klimatmål.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottet från trängselskatten ska användas för investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

Utgiftsområde 8 Migration

Regeringen föreslår att pengar förs över från kostnader vid domstolsprövning till anslag 12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden. Anledningen är fler asylsökanden och därmed fler ärenden.

I dag utses offentliga biträden enligt utlänningslagen av Migrationsverket. Miljöpartiet menar att detta är fel och att det avviker från hur offentliga biträden utses enligt exempelvis lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk tvångsvård, vård av unga eller vård av missbrukare. Det avviker dessutom från hur förfarandet med offentliga försvarare i brottmålsprocessen hanteras. I samtliga dessa fall utses det offentliga biträdet/ombudet av domstolen och inte av den handläggande myndigheten. Skälet till detta är att myndigheten kan ha ett intresse av att en viss person utses som biträde eller ombud och att det finns en risk för att myndigheten inte hanterar ärendet helt objektivt.

Vi anser fortsättningsvis att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket. Då detta är en tilläggsbudget till regeringens proposition från i höstas accepteras dock överflytten 2008.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Vi anser att kraftfulla satsningar på folkhälsoområdet behöver göras. Ett akut område där åtgärder snarast måste till är satsning på prevention av sexuellt överförbara sjukdomar med anledning av ökad smittspridning. Smittskyddsinstitutet har visat på en dramatisk ökning av hiv och även en kraftig ökning av klamydia. Under 2007 anmäldes 541 personer med hiv vilket är det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986. Jämfört med 2006 var ökningen 70 %. Även personer som utvecklat aids ökar. Under 2007 anmäldes 65 fall av aids jämfört med i genomsnitt 48 fall under den senaste femårs­perioden.

Klamydia ökade med 45 % 2007. Att det skett en så kraftig ökning det senaste året beror enligt Smittskyddsinstitutet på förbättrade testmetoder så att fler nu upptäcks. För ett tjugotal år sedan upplevdes aids som ett hot, därför var det viktigt att använda kondom. Det resulterade i att klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar också minskade markant. I dag har medvetenheten blivit mindre. För att vända den trenden behövs resurser för preventivt arbete.

Miljöpartiet menar att regeringen redan i tilläggsbudgeten borde ha skjutit till medel för satsningar på prevention av sexuellt överförbara sjukdomar.

Psykiatrin

Regeringen föreslår att anslag 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med 1 530 000 kr för att finansiera utgifter under anslagen 25:2 och 25:3. Miljöpartiet avvisar denna finansiering. Vi menar att pengarna behövs för insatser inom psykiatrin. Det är ologiskt att regeringen gör en minskning när man samtidigt aviserar ökade satsningar på psykiatrin i vårpropositionen.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Regeringen föreslår att anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskas med 4 miljoner kronor för att finansiera nationella prov i svenskundervisning för invandrare.

Miljöpartiet föreslog i budgetpropositionen förra hösten att anslagen för kommunersättningar för 2008 skulle ökas med 400 miljoner kronor och säger därför nej till att de nationella proven finansieras genom en neddragning av anslag 10:3. Många kommuner har fortfarande stora problem med flyktingmottagandet och mer resurser behövs för att på ett bra sätt slussa människor in i det svenska samhället.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regeringen håller på att genomföra ett antal förändringar i myndighetsstrukturen inom skolpolitiken. I tilläggsbudgeten minskar som en följd av detta anslagen till Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Minskningarna av deras anslag används bl.a. för att finansiera Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. samt för att finansiera två nya myndigheter, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Miljöpartiet motsätter sig delar av de minskade anslagen till Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande. Myndigheten för skolutveckling har gjort ett viktigt arbete med att sprida kunskap om olika pedagogiska metoder mellan olika kommuner. Vi anser att detta arbete bör fortsätta.

Miljöpartiet föreslår riksdagen att avslå inrättandet av det nya anslaget 25:84 Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. på 127 214 000 kr och återföra dessa medel till Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Regeringen tillför 50 miljoner till anslag 33:3 Transportbidrag. Miljöpartiet anser att transportbidraget bör utvärderas och ses över i relation till klimat­målen och att miljö­styrningen i transportbidraget bör öka.

Regeringens föreslagna ändring i tilläggsbudgeten beror dock på ett ändrat regelverk. Så länge regelverket ser ut som det gör motsäger vi oss inte att öka ramen för anslaget.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Regeringen föreslår att anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald ökar med 50 miljoner, vilket är bra. Regeringen har tidigare minskat anslaget med motiveringen att det skulle gå att skydda skog på billigare sätt. Höjningen nu tyder på att regeringen inte lyckats med sina föresatser. Däremot leder regeringens politik till att arbetet med biologisk mångfald blir sämre. Myndigheter och andra aktörers planering blir lidande och miljömålen svårare att nå.

Höjningen av 34:3 finansieras genom att anslag 34:4 Sanering av förorenade områden minskas med 50 miljoner, vilket vi motsätter oss. Behoven av pengar till förorenad mark ökar, vilket också regeringen själv påpekat. Anslag 34:3 har dragits ned med en tredjedel sedan regeringen övertog makten. Samtidigt medges i höstbudgeten för 2008 att behoven är större än man trott och att det kan bidra till att man inte når målen. Regeringen räknar också med att längre fram under mandatperioden höja till ungefär samma nivå som innan. Denna ryckighet orsakar stora problem för branschen och kommuner som är beroende av pengarna och att arbetet blir utfört. Vi menar att regeringens politik på det här området gör att miljömålen blir svårare att nå.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljöpartiet menar att det behövs betydligt mer av klimatsmarta investeringar. Regeringen gör tvärtom och bidrar i stället till ökade utsläpp. Trots utfästelser på klimatområdet fortsätter regeringen att lägga skattepengar på att i stället öka klimatpåverkan. Regeringen visar tydligt exempel på detta när de i tilläggsbudgeten skär ned 120 miljoner kronor på Banverkets anslag 36:4 och ökar Vägverkets anslag 36:2 som går till investering, drift och underhåll av vägar. Miljöpartiet motsätter sig denna omdisponering och ökning av Vägverkets anslag.

Regeringen satsar också 20 miljoner kronor extra på vägar i Stockholmsregionen. Medlen finansieras genom det ökade uttag av trängselskatt som de nya reglerna som gäller fr.o.m. den 1 juli leder till (bl.a. höjs tilläggsavgiften till 500 kr). Syftet är sannolikt att påskynda arbetet med att bygga Förbifart Stockholm. Vi motsätter oss denna satsning. Medlen från trängselskatten bör enligt vår mening gå till investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen. På det sättet minskar utsläppen av växthusgaser. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 maj 2008

Maria Wetterstrand (mp)

Peter Eriksson (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Max Andersson (mp)

Per Bolund (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Esabelle Dingizian (mp)

Tina Ehn (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Ulf Holm (mp)

Mikael Johansson (mp)

Mehmet Kaplan (mp)

Helena Leander (mp)

Jan Lindholm (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Mats Pertoft (mp)

Lage Rahm (mp)

Peter Rådberg (mp)

Karin Svensson Smith (mp)

Yrkanden (8)

 • 1
  Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1
  Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliga biträden i utlänningsärenden ska utses av domstolarna och inte av Migrationsverket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportbidraget ska ses över och utvärderas i förhållande till Sveriges klimatmål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportbidraget ska ses över och utvärderas i förhållande till Sveriges klimatmål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottet från trängselskatten ska användas för investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottet från trängselskatten ska användas för investeringar i järnvägsburen kollektivtrafik i Stockholmsregionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.