Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi27 av Lennart Hedquist (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2001-05-02
Granskning
2001-05-04
Bordläggning
2001-05-04
Hänvisning
2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen avslår regeringens förslag om investeringsbidrag till
nybyggnad av hyresbostäder.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förutsättningar för nyproduktionen av hyresbostäder.
Motiv för mitt förslag
Ge hyresrätten förutsättningar, inte investeringsbidrag
Regeringen föreslår, i tilläggsbudgeten för innevarande år, ett nytt
ramanslag avseende investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder.
För år 2001 anvisas en miljon kronor, vilket förutses följas av ett anslag
på 500 miljoner kronor per år under fem år.
Det finns många problem med investeringsbidrag. De tenderar att vara
kostnadsdrivande och konkurrenshämmande. Införandet av
investeringsbidraget har dessutom kritiserats för att det inte kommer att ge en
långsiktig, om ens någon, effekt för hyreshusbyggandet. Förslaget har också
bedömts av vissa branschaktörer som rena "önsketänkandet" när det gäller
antalet lägenheter som förväntas byggas med hjälp av skattepengarna.
Hyresrätten har dock för dåliga förutsättningar att verka på dagens
bostadsmarknader. Utöver sänkta skatter, ökad konkurrens, förändringar i
fastighetsbildningen, förenklingar av plan- och bygglovsprocessen, krävs
också förändringar av dagens hyressättningssystem.
Detta kan ske utan att situationen för hyresboende i det i dag befintliga
beståndet förändras nämnvärt. Hyreshöjningarna för dem som har ett
hyreskontrakt måste även fortsättningsvis vara rimliga och förutsebara.
Nyproduktion av hyresrätter måste dock ges andra villkor än i dag.
Hyressättningen i nyproduktion måste utformas så att en
fastighetsägare/byggherre skall kunna få full täckning för ett byggprojekts
kostnader.
Reglerna bör utformas så att fri hyressättning tillåts vid
förstagångsuthyrning för nyproducerade hyreslägenheter. Efter det att
avtalstiden tagit slut skall hyresförändring ske utifrån en jämförelse av
hyresförändringen på orten. Den som har tecknat hyreskontrakt skall på så
sätt ha ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Hyresgästernas möjlighet att
genom ett överklagande ensidigt gå ifrån en avtalad hyra sex månader efter
ingånget avtal, är i grunden osund och bör avskaffas. Förhållandet skapar
osäkerhet och hämmar bostadsbyggandet på bristorterna.
Med "nybyggnadshyra" kommer nyproduktion av hyresrätter att kunna
ske, eftersom det då finns förutsättningar för att bygga och få avkastning på
gjorda investeringar. Denna möjlighet finns inte i dag. Med nybyggnadshyra
kommer byggandet av hyresrätter att öka utan att skattemedel tas i bruk.

Stockholm den 2 maj 2001
Lennart Hedquist (m)


Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen avslår regeringens förslag om investeringsbidrag till nybyggnad av hyresbostäder.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen avslår regeringens förslag om investeringsbidrag till nybyggnad av hyresbostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningar för nyproduktionen av hyresbostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om förutsättningar för nyproduktionen av hyresbostäder.
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningar för nyproduktionen av hyresbostäder.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.