Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

Motion 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:162
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-06-11
Hänvisning
1997-06-12
Bordläggning
1997-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sedan TUFF-utredningen (Teckenspråksutbildning för
föräldrar) avgivit sitt betänkande i augusti 1996 har
regeringen den 26 maj avlämnat ovanstående proposition.
Meningen är att den skall behandlas i utskottet under hösten
1997.
Regeringen föreslår att föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk
för sin kommunikation skall kunna erhålla 240 timmars undervisning i
teckenspråk. Redan i dag kan vissa grupper få undervisning i teckenspråk,
t.ex. hörande arbetskamrater till döva, genom AMS.
Propositionen är välkommen och vi har inga invändningar mot förslaget.
Kommunikation inom familjen är naturligtvis väsentlig, både för familje-
gemenskapen och för att det döva barnet skall få en någorlunda normal
utveckling. Vi anser emellertid - i likhet med en del av remissinstanserna -
att ett par frågor återstår att utreda. Den viktigaste frågan handlar om
målgruppens storlek. CSN menar exempelvis att målgruppen bör utökas till
att gälla alla personer som har en bestående kontakt med ett dövt eller
hörselskadat barn och att kostnaderna ryms inom tillgänglig medelsram. Det
råder redan i dag en tydlig lärarbrist inom detta område. Förslagen kan
medföra att utökade medel blir nödvändiga. Eftersom dessa frågor är
ofullständigt belysta i regeringens förslag bör regeringen återkomma med en
kompletterande utredning för att senare eventuellt utvidga kretsen
berättigade till denna utbildning. Detta är en viktig fråga om familje-
gemenskap och den döves förmåga att upprätthålla sitt familjenätverk.
Många barn har sin övervägande familjekontakt med mor- eller farföräldrar.
Syskonens roll i dessa sammanhang är stor. Ofta får de en viktig roll i
kontakten mellan den hörselskadade och andra barn och ungdomar.
Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att den socialdemokratiska
regeringen föreslår omfattande nedskärningar i stimulansbidragen till bl.a.
tolkhjälp. Behovet av anhöriga och nära som kan bistå döva och hörsel-
skadade barn kommer att öka som en konsekvens av regeringsförslaget.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utredning bör genomföras om behoven av och
förutsättningarna för att vidga den krets av närstående till hörselskadade och
döva barn som kan ges utbildning i teckenspråk.

Stockholm den 5 juni 1997
Beatrice Ask (m)
Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Tomas Högström (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en utredning bör genomföras om behoven av och förutsättningarna för att vidga den krets av närstående till hörselskadade och döva barn som kan ges utbildning i teckenspråk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en utredning bör genomföras om behoven av och förutsättningarna för att vidga den krets av närstående till hörselskadade och döva barn som kan ges utbildning i teckenspråk.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.