Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:222
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-19
Hänvisning
1996-06-19
Bordläggning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1995/96:Fi116

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m.

Inledning

Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens
ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket som
omfattar totalt 20 miljarder kronor. I huvudsak handlar det
om riktade skatte- och avgiftsminskningar i form av t.ex.
arbetsgivaravgiftssänkningar, räntestöd och sänkta
egenavgifter. Paketet omfattar ett grönt investeringsprogram,
stöd till kommuner och privat tjänstesektor, en större volym
på aktiv arbetsmarknadspolitik och stöd till försök med sex
timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vidhåller dessa förslag och
kommer i samband med

Yrkanden (108)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett program för sysselsättningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett program för sysselsättningen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samlat ställningstagande för att justera de fördelningspolitiska skevheterna i skattereformen
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett samlat ställningstagande för att justera de fördelningspolitiska skevheterna i skattereformen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktlinjer för skattepolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om riktlinjer för skattepolitiken
  Behandlas i
 7. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om tillfällig nedsättning av stämpelskatten i vissa fall
  Behandlas i
 8. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om tillfällig nedsättning av stämpelskatten i vissa fall
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ökad miljörelatering av bilbeskattningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ökad miljörelatering av bilbeskattningen
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om dubbelbeskattningen
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om dubbelbeskattningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen hos regeringen begär förslag till värnskatt på bolag enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen hos regeringen begär förslag till värnskatt på bolag enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avsättning till periodiseringsfond
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avsättning till periodiseringsfond
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd bolagsskatt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd bolagsskatt
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt skatt för tjänsteproduktion
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt skatt för tjänsteproduktion
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopat grundavdrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om slopat grundavdrag
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tredjepartsfinansiering för ekologiskt hållbar utveckling
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tredjepartsfinansiering för ekologiskt hållbar utveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om halvering av patentavgifter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om halvering av patentavgifter
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om investeringsstöd till jordbruket
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om investeringsstöd till jordbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om program för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om program för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om program för omställning till hållbar utveckling
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om program för omställning till hållbar utveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om gymnasieelevers möjlighet att behörighets- eller konkurrenskomplettera betyg utan att behöva erlägga någon avgift
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om gymnasieelevers möjlighet att behörighets- eller konkurrenskomplettera betyg utan att behöva erlägga någon avgift
  Behandlas i
 35. att riksdagen beslutar att öka antalet folkhögskoleplatser med 5 000 utöver vad regeringen föreslår eller således att anslaget höjs med 40 miljoner kronor
  Behandlas i
 36. att riksdagen beslutar att öka antalet folkhögskoleplatser med 5 000 utöver vad regeringen föreslår eller således att anslaget höjs med 40 miljoner kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkhögskolors möjlighet att ge basårsutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkhögskolors möjlighet att ge basårsutbildning
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att särskilt utbildningsbidrag skall utgå för hela den studietid som behövs för att kortutbildade och arbetslösa personer skall kunna fullfölja sina studier
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att särskilt utbildningsbidrag skall utgå för hela den studietid som behövs för att kortutbildade och arbetslösa personer skall kunna fullfölja sina studier
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förlängning av arbetsplatsintroduktion till ett år för arbetslösa akademiker utan arbetslivserfarenhet och invandrare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förlängning av arbetsplatsintroduktion till ett år för arbetslösa akademiker utan arbetslivserfarenhet och invandrare
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten för arbetslösa akademiker, med naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen, att få särskilt utbildningsbidrag under ett år för att läsa en praktisk pedagogisk utbildning
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten för arbetslösa akademiker, med naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen, att få särskilt utbildningsbidrag under ett år för att läsa en praktisk pedagogisk utbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden som ett fjärde mål för AMV
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden som ett fjärde mål för AMV
  Behandlas i
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om institut för utvärdering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om institut för utvärdering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokal förankring av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokal förankring av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
 51. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till nivå på aktivitetsstödet
  Behandlas i
 52. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till nivå på aktivitetsstödet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnad rehabilitering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samordnad rehabilitering
  Behandlas i
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en modifierad äldreregel vid förtidspension
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en modifierad äldreregel vid förtidspension
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformningen av systemet med individuella handlingsplaner
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformningen av systemet med individuella handlingsplaner
  Behandlas i
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljningsprogram efter datorteksutbildning
  Behandlas i
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppföljningsprogram efter datorteksutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 61. att riksdagen beslutar att bidraget vid utbildningsvikariat skall uppgå till högst 500 kr per dag och 80 kr per studietimme
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 62. att riksdagen beslutar att bidraget vid utbildningsvikariat skall uppgå till högst 500 kr per dag och 80 kr per studietimme
  Behandlas i
 63. att riksdagen avslår regeringens förslag om bidragsnivåer och bidragsvillkor vid rekryteringsstöd och statsbidrag till beredskapsarbete av tjänstekaraktär
  Behandlas i
 64. att riksdagen avslår regeringens förslag om bidragsnivåer och bidragsvillkor vid rekryteringsstöd och statsbidrag till beredskapsarbete av tjänstekaraktär
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagreglering för ledighet vid starta eget-verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagreglering för ledighet vid starta eget-verksamhet
  Behandlas i
 67. att riksdagen beslutar om att förlänga lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling budgetåret 1997
  Behandlas i
 68. att riksdagen beslutar om att förlänga lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling budgetåret 1997
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om offentliga arbetsgivares ansvar för invandrare på arbetsmarknaden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om offentliga arbetsgivares ansvar för invandrare på arbetsmarknaden
  Behandlas i
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpning av lagen mot etnisk diskriminering
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpning av lagen mot etnisk diskriminering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 73. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 74. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
 75. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om äldre arbetslösas sysselsättning i offentliga sektorn enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 76. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om äldre arbetslösas sysselsättning i offentliga sektorn enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nytt förslag till åtgärd för lokalt bundna långtidsinskrivna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nytt förslag till åtgärd för lokalt bundna långtidsinskrivna
  Behandlas i
 79. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett obligatoriskt system av praktikplatser
  Behandlas i
 80. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett obligatoriskt system av praktikplatser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett system av framtidsfonder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett system av framtidsfonder
  Behandlas i
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en tidsplan för förkortning av arbetstiden
  Behandlas i
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en tidsplan för förkortning av arbetstiden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att initiera samtal med arbetsmarknadens parter om en arbetstidsförkortning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att initiera samtal med arbetsmarknadens parter om en arbetstidsförkortning
  Behandlas i
 87. att riksdagen beslutar om utvidgad försöksverksamhet med arbetstidsförkortning enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 88. att riksdagen beslutar om utvidgad försöksverksamhet med arbetstidsförkortning enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en parlamentarisk utredning av arbetsrätten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en parlamentarisk utredning av arbetsrätten
  Behandlas i
 91. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förtur till lediga timmar för deltidsanställda enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 92. att riksdagen hos regeringen begär förslag till förtur till lediga timmar för deltidsanställda enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 93. att riksdagen hos regeringen begär förslag till rätt till kompetensutveckling på arbetsplatsen enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 94. att riksdagen hos regeringen begär förslag till rätt till kompetensutveckling på arbetsplatsen enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ändring i förordningen om lönebidrag
  Behandlas i
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ändring i förordningen om lönebidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att återta ändringen i förordningen om lönebidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att återta ändringen i förordningen om lönebidrag
  Behandlas i
 99. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till besparingar i fråga om aktivitetsstöd, rekryteringsstöd och upphandlad arbetsmarknadsutbildning
  Behandlas i
 100. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till besparingar i fråga om aktivitetsstöd, rekryteringsstöd och upphandlad arbetsmarknadsutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 101. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 102. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
 103. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av höjning av a-kasseersättningen till 80 %
  Behandlas i
 104. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av höjning av a-kasseersättningen till 80 %
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 105. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 106. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till
  Behandlas i
 107. att riksdagen beslutar om a-kasseersättning till deltidsarbetslösa enligt vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 108. att riksdagen beslutar om a-kasseersättning till deltidsarbetslösa enligt vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.