Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor

Motion 1991/92:Ub64 av Christer Lindblom (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1991/92:95
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1992-04-21
Bordläggning
1992-04-22
Hänvisning
1992-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens proposition 1991/92:95 om valfrihet och
fristående skolor föreslås ett tillägg till skollagens 9 kap.
med en 4a § där det stadgas efter vilka principer
tilldelningen av medel från kommunen till fristående skolor
skall göras. För varje elev skall ett belopp utbetalas
motsvarande den genomsnittliga kostnaden per elev i
kommunens grundskola föregående kalenderår. Från detta
får kommunen göra ett avdrag på högst 15 procent.
Det är väl känt att kostnaden per elev varierar bl.a.
beroende på vid vilket stadium i grundskolan man gör
beräkningen. Lågstadieeleven kostar i medeltal mindre än
mellanstadieeleven som i sin tur ger en lägre kostnad än
högstadieeleven.
Skolorna är mycket olika organiserade i kommunerna.
På en del orter finns samtliga eller två stadier integrerade i
samma skola. I andra fall är de olika stadierna lokaliserade
var för sig. Andelen elever på olika stadier kan dessutom
växla mellan olika skolor.
Om då den genomsnittliga kostnaden räknas på alla
elever i grundskolan innebär det att en fristående
lågstadieskola relativt sett skulle tilldelas mer pengar per
elev än en fristående högstadieskola och vice versa. För att
undvika denna snedfördelning bör den nämnda paragrafen
få en lydelse där det framgår att kommunen skall utgå från
den genomsnittliga kostnaden per elev på varje stadium
i stället för i hela grundskolan. Elevantalet på varje
stadium i den fristående skolan skall ligga till grund för
medelstilldelningen. På det sättet kommer de medel, som
fristående skolor tilldelas, att vara mer i nivå med
kommunens egna kostnader för elever på motsvarande
stadier.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stadierelaterad tilldelning av
medel till fristående skolor.

Stockholm den 14 april 1992

Christer Lindblom (fp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stadierelaterad tilldelning av medel till fristående skolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stadierelaterad tilldelning av medel till fristående skolor.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.