Till innehåll på sidan

med anledning av framst. 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning

Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Framställning 2019/20:RB4
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-02-20
Granskad
2020-03-02
Bordlagd
2020-03-03
Hänvisad
2020-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2019/20:RB4.

Motivering

Riksbanken föreslår i en framställning att riksdagen medger att Riksbanken deltar i finansieringslösningen för avskrivningen av Somalias skuld till Internationella valutafonden (IMF) med ett belopp om 21 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna ser en betydande risk för att ett medgivande av skuldavskriv­ningen kommer att ha en prejudicerande effekt för framtida behandlingar av dylika ärenden. Signalen till omvärlden vid ett medgivande blir oundvikligen att systemet som sådant och IMF-fordringar inte kan betraktas som säkra. Ytterst handlar det om ett bibehållet förtroende för IMF som kreditgivande institution men också om vilka standarder som sätts för skuldsatta stater med låg kreditvärdighet inom valutafondens verksamhet. Vid skuldavskrivning för Somalia kan incitamenten för en annan stat på ekonomiskt obestånd påverkas på ett sådant vis att amorteringsviljan försvagas, vilket i förlängningen riskerar att dränera trovärdigheten för hela systemet.

Den största risken föreligger dock i ett minskat förtroende för det internationella samfundet i allmänhet och IMF i synnerhet. I ett politiskt landskap präglat av ett nedtrappat amerikanskt engagemang inom internationella organisationer blir skuld­avskriv­ning ytterligare ett motiv till fortsatt kritik från tongivande länder. Ett förlorat förtroendekapital för IMF skulle följaktligen öka osäkerheten kring det internationella samarbetet och försvåra behandlingen av ärenden inom ramen för utlåningsverksam­heten. I ett scenario där IMF:s motpart i stället är en insolvent stat av större relevans för den globala ekonomin än i det aktuella fallet, kompliceras framtida beslut om skuld­avskrivning om IMF redan har en dokumenterad historik av misslyckad skuldindriv­ning. Hur man väljer att hantera Somalias skuldsituation får således konsekvenser för framtiden.

Vidare är det inte första gången riksdagen har att ta ställning till ett ärende om skuldavskrivning inom ramen för IMF:s verksamhet. År 2008 beviljades Riksbanken av riksdagen att betala av en del av Liberias skuld till IMF om 56,7 miljoner kronor, omräknat i dagens penningvärde. Det är därmed befogat med kritik mot IMF:s risk­bedömningar avseende utlåningsverksamheten, som nu resulterat i att medlemsländer­nas medel från respektive reservkonton återigen måste tas i anspråk.

Sverigedemokraternas mandat av det svenska folket är att förvalta medborgarnas skattemedel ansvarsfullt och prioritera nödvändiga reformer och investeringar för en stärkt välfärd och ökad trygghet i hela landet. Behoven av satsningar i vård, omsorg och rättsväsende är akuta och därför vore det ansvarslöst att skänka bort en fordran som Riksbanken har på IMF. Även om medlen är bundna och utom räckhåll för politiska omprioriteringar kan vi inte låta dem gå till att finansiera avskrivning av den skuld som Somalia har gentemot IMF. Sverigedemokraterna föreslår därför att framställningen avslås i sin helhet.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2019/20:RB4.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU47
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.