Mälardalens högskola

Motion 2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning i hela landet.

Motivering

Det är nödvändigt att regeringen vidtar åtgärder avseende fördelningen av forskningsresurserna och i samband med det beaktar Mälardalens och andra högskolors, med liknande ekonomiska förutsättningar, behov av att kunna forskningsanknyta sina utbildningar – och därigenom säkerställa examensrätterna.

Det är viktigt att vårda universiteten och högskolorna i hela landet eftersom de är betydelsefulla regionala tillväxtmotorer. Annars kommer såväl Mälardalen som hela Sverige att stå inför stora framtida problem med den regionala kompetensförsörjningen.

Mälardalens högskola är en av landets större högskolor, med 13 000 studenter och 900 anställda i Eskilstuna och Västerås. Skolan erbjuder utbildningar av hög kvalitet med tonvikt på teknikutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och beteendevetenskapliga utbildningar, lärarutbildningar och ekonomiutbildningar. Mälardalens högskola bedriver, under ledning av ett sextiotal professorer, kvalificerade forskarutbildningar inom vetenskapsområdet teknik samt inom hälsa och välfärd. Skolan har ett brett och långvarigt samarbete med länets större och internationellt kända företag. Under 2012 finansierades 62 procent av högskolans forskning externt, vilket visar på en hög grad av samverkan och samproduktion.

Forskningen vid Mälardalens högskola har mycket stor betydelse för Södermanlands och Västmanlands utveckling.

Offentlig sektor och näringslivet behöver ha möjlighet till ett fungerande samarbete med Mälardalens högskola. Den tillämpade forskningen stödjer utvecklingen i verksamheterna och skapar tillväxt. Utan närheten till Mälardalens högskola skulle det vara väsentligt svårare för företagen i länen att ta del av aktuell forskning.

För högskolans del ger samarbetet bland annat en möjlighet till att identifiera och initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och ger studenterna ett bredare kontaktnät. Samspelet bidrar till en hög vetenskaplig kvalitet. En utvecklad gränsgångarkultur bidrar till att kunskap och kompetens rör sig mellan sektorer. Gränsgångarkultur innebär att nya lärosäten skapar en kultur där samarbete med näringslivet blir ett framgångsrikt integrerat arbetssätt. De är flexibla och begripliga för näringslivet. Det finns en naturlig fokusering mot det regionala näringslivets behov. Det finns ett stort antal gränsgångare – personer med fötterna i både akademi och näringsliv. Exempel på samarbeten som genom en ömsesidighet och växelverkan har stor betydelse för regionen är Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Robotdalen, Automation Region, Samhällskontraktet och Mälardalen Real-Time Research Centre (MRTC).

Närhet till högre utbildning har en stor betydelse för arbetsmarknadens tillgång på kvalificerad arbetskraft. Mälardalens högskola har en betydande regional rekrytering. En mycket stor andel av dem som rekryterats från de båda länen stannar också kvar efter examen. Mälardalens högskola är en av de bästa i landet på att utbilda till jobb. Inom ett år efter examen har över 80 procent av alla studenter fått arbete.

Mälardalens högskola har behov av ökade forskningsanslag. Forskningen vid Mälardalens högskola håller hög vetenskaplig kvalitet, trots att högskolan endast har 78 miljoner kronor i direkta forskningsmedel. Det beror på att Mälardalens högskola i konkurrens erhållit externa medel från exempelvis Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Energimyndigheten.

Med sitt utbud av lärarutbildningar, högskoleingenjörs- samt civilingenjörsutbildningar och som en av Sveriges större anordnare av sjuksköterskeutbildning är Mälardalens högskola en mycket viktig kompetensförsörjare i de båda länen. För att garantera tillgången på välutbildad arbetskraft i länen, är det angeläget att matcha kvaliteten i högskolans utbildningar med tillräckliga forskningsresurser för att säkerställa utbildningens forskningsbas.

Svensk industri och offentlig sektor är inte isolerade verksamheter, utan kräver närhet och samverkan med akademin. Vi vill framhålla vikten av att regeringen säkerställer Mälardalens högskolas behov av framtida forskningsresurser, detta till gagn för kompetensförsörjningen i de båda länen samt med den betydelse detta har för den framtida tillväxten.

.

Anna Wallén (S)

 

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Sara Karlsson (S)

Lars Eriksson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning i hela landet.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.