Lättillgängligare stöd

Motion 2022/23:1721 av Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en ändrad lagstiftning för att möjliggöra lättillgängligt stöd på fler områden inom socialtjänsten med förenklad biståndsbedömning för de kommuner som vill, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Socialtjänstens utredande arbete ska säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Det är i utredningen av barnets eller den äldres behov som det kan säkerställas att rätt stöd går till rätt person. Rätten till individuell utredning och uppföljning är av­görande för att trygga kvaliteten i insatserna, men samtidigt måste det finnas utrymme för mer lättillgängliga insatser. I många kommuner finns det i dag generella öppna insatser. Det kan handla om familjestöd, hjälp med att hantera sitt riskbruk eller några timmars hemtjänst när åldern har tagit ut sin rätt.

I dess nuvarande form tillåter inte socialtjänstlagen det här arbetssättet mer än för hemtjänstinsatser. Här behöver lagstiftningen moderniseras så att de kommuner som finner det lämpligt ska kunna använda sig av lättillgängligt stöd med flexibel bistånds­bedömning.

Reformen med lättillgängligt stöd bör omfatta hela socialtjänsten. Missbruksvården och äldreomsorgen är exempel på två angelägna områden. Vården och den sociala omsorgen ska vara lättillgänglig och på ett professionellt sätt möta människor som är i behov av vård och stöd. Syftet är att underlätta för den enskilde att få sina behov tillgodosedda snabbt och enkelt. Kommunernas erfarenhet är att modellen stärker den enskildes självbestämmande och möjliggör ett förebyggande arbete då fler kan erhålla stöd tidigt.

Det finns behov av att utveckla servicetjänster som den enskilde kan ta del av efter eget bestämmande och utan biståndsbeslut. Det skulle innebära flexibla former för biståndsbedömning – i hela socialtjänsten. För att detta ska vara möjligt krävs förändringar i lagstiftningen.

 

 

Eva Lindh (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en ändrad lagstiftning för att möjliggöra lättillgängligt stöd på fler områden inom socialtjänsten med förenklad biståndsbedömning för de kommuner som vill, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.