Läkemedel i avloppsvatten

Motion 2020/21:2492 av Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fortsätta med statligt stöd till rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försörjningen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten hör till samhällets allra mest grundläggande funktioner. Om dessa inte fungerar drabbas samhället ofelbart av en systemstörande kris.

I dag är läkemedelsrester i avloppsvatten ett växande problem. Rester av de läke­medel, såväl receptbelagda som receptfria, som vi konsumerar finns kvar i urin och avföring och förs med avloppsvattnet ut i mark, sjöar och vattendrag. Där bidrar de till övergödning och tas upp av växter och djur. I dag är våra reningsverk inte byggda för att hantera detta.

För att få bukt med det här problemet har regeringen gett ett särskilt uppdrag till Naturvårdsverket. Verket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Det får använda 145 miljoner kronor för att ge bidrag till investeringar i

 • dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
 • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening, detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovsbedöm­ning, planering, projektering, upphandling, installation och drift av läkemedelsrening.

Kommuner och va-huvudmän kunde fram till i maj 2019 söka bidraget. Mycket talar dock för att fler kommuner än de som sökt skulle kunna dra nytta av ett stöd för denna typ av investeringar. Det finns därför anledning för regeringen att överväga om inte ett fortsatt och breddat stöd till alla Sveriges kommuner vore motiverat.

 

 

Hans Hoff (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fortsätta med statligt stöd till rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.