Lagstiftning angående barn och tvångsgifte

Motion 2013/14:Ju422 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvångsäktenskap ska motverkas och kriminaliseras.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnäktenskap ska motverkas och kriminaliseras.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äktenskap som ingåtts genom ombud, där båda makarna inte varit fysiskt närvarande vid vigseln, ska förklaras ogiltiga i vårt land.1

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skatteverket inte får registrera äktenskap som ingåtts utanför EU om inte Migrationsverket eller länsstyrelsen först godkänt äktenskapet. 2

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheten till dispens för äktenskap där barn är under 18 år.1

1 Yrkandena 3 och 5 hänvisade till CU.

2 Yrkande 4 hänvisat till SkU.

Motivering

Enligt svensk sedvänja och lagstiftning skall äktenskapet vara en frivillig handling. Inte heller accepteras barnäktenskap i vårt land. Europarådets parlamentariska församling utfärdade också år 2005 en resolution och en rekommendation om tvångsäktenskap och barnäktenskap (Resolution 1468 [2005] samt Recommendation 1723 [2005]). I resolutionen definieras ett tvångsäktenskap som en förening av två personer varav åtminstone den ena inte har lämnat sitt fulla och fria samtycke till äktenskapet. Det slås vidare fast att tvångsäktenskap kränker individens mänskliga rättigheter och inte kan försvaras. Artikel 42 i samma konvention stipulerar att ett brott enligt konventionen inte i straffprocessen får rättfärdigas med kultur, tradition, sedvänja, religion eller så kallad ”heder”.

Vid tvångsäktenskap gör sig släktingar till brottsoffret sannolikt skyldiga till något eller några brott av kategorierna olaga tvång, misshandel, människorov, olaga hot eller till och med människohandel och våldtäkt. Trots detta är det nödvändigt att genom lagen ytterligare markera mot äktenskap som inte frivilligt ingås av båda parterna. Det finns nackdelar med överlappande lagstiftning, i detta fall överväger dock fördelarna. Vi sverigedemokrater vill därför att tvångsgifte kriminaliseras och att lagen explicit förbjuder äktenskap genom tvång och påtryckningar. Straffskalan bör sträcka sig till ett maxstraff på 6 års fängelse.

Äktenskap som skett genom tvång, hot eller psykologisk misshandel skall ogiltigförklaras. Det finns både för- och nackdelar med ett ogiltigförfarande jämfört med upplösning av äktenskapet. Sammantaget överväger dock en paragraf som stipulerar ogiltigförklarande av äktenskapet.

Problematiken vid barnäktenskap är till viss del likartad som den vid tvångsäktenskap. Nuvarande lagstiftning har visat sig inte vara tillfyllest för att hindra barnäktenskap där dessa egentligen strider mot lagens anda. Till utredningen SOU 2012:35 har dessutom framförts att det förekommer att barn och unga gifts bort utan att någon myndighet ingriper eller över huvud taget reagerar. En straffregel bör leda till ökad medvetenhet och måste medföra insatser från samhällets sida.

Vi sverigedemokrater vill att barnäktenskap kriminaliseras. Den äldre av parten i ett olagligt äktenskap skall bära straffansvar, liksom de personer som aktivt medverkat till äktenskapet. Straffskalan bör vara vid, med böter som lägsta nivå. Detta när det tas i beaktande att äktenskap i enskilda fall kan ingås frivilligt, där den ena parten är 18 år och den andra parten 17 år. Det maximala straffet skall dock vara kännbart.

För att ytterligare förhindra att både barnäktenskap och tvångsäktenskap genomförs, vill vi att Skatteverket inte får registrera äktenskap som skett utanför EU om inte Migrationsdomstolen alternativt länsstyrelsen först godkänt äktenskapet.

Äktenskap genomförda utomlands som skett genom ombud, där båda makarna inte varit närvarande vid vigseln, skall förklaras ogiltiga i vårt land. Äktenskap genomförda utomlands skall uppfylla alla krav svensk lagstiftning stipulerar för att godkännas i vårt land.

Lagen om dispens för äktenskap där någon av parterna är under 18 år skall tas bort. Detta då det bland annat har visat sig att olika länsstyrelser gett dispens uppenbart mot lagens anda och på helt olika grunder. Där en länsstyrelse gett dispens har en annan avslagit. Det finns dessutom få tungt vägande skäl att överhuvudtaget ge dispens för äktenskap åt barn som inte fyllt 18 år i vårt moderna samhälle.

Stockholm den 4 oktober 2013

Richard Jomshof (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Margareta Larsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvångsäktenskap ska motverkas och kriminaliseras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnäktenskap ska motverkas och kriminaliseras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äktenskap som ingåtts genom ombud, där båda makarna inte varit fysiskt närvarande vid vigseln, ska förklaras ogiltiga i vårt land.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skatteverket inte får registrera äktenskap som ingåtts utanför EU om inte Migrationsverket eller länsstyrelsen först godkänt äktenskapet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheten till dispens för äktenskap där barn är under 18 år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.