Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

Motion 2009/10:N2 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2008/09:231
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-30
Bordläggning
2009-10-01
Hänvisning
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.

Motivering

Det behövs verktyg för att lösa konflikter som kan uppstå mellan privata och offentliga intressen vid utförandet av viss offentlig verksamhet. Förutsebarhet och rimliga avvägningar mellan allmänintresset av viss offentlig verksamhet och företagets vinstintresse bör vara hörnstenarna i ett sådant verktyg. Regeringens proposition löser dock inte, trots mycket långtgående konsekvenser för t.ex. kommunernas möjlighet att själva besluta om sin verksamhet, de grundläggande konkurrensproblemen mellan det offentliga och privata företag.

Regeringens proposition vilar dessutom på ett åldrat material om de faktiska sakförhållandena. Propositionen innehåller också en rad oklarheter vad gäller begreppsbildningen samt brister i sin konsekvensanalys. Detta ger sammantaget en mycket dålig förutsebarhet för kommuner och landsting. Det faktum att det dessutom saknas en tidsfrist inom vilken Konkurrensverket måste reagera mot en viss verksamhet gör att även väl etablerade verksamheter kan drabbas när som helst. Konsekvenserna av regeringens förslag för kommunernas verksamhet kommer högst troligt att bli mycket långtgående.

Med regeringens förslag om dubbla prövningsförfaranden kommer Marknadsdomstolen att få ett mycket långtgående inflytande att utifrån konkurrenslagens perspektiv definiera om den kommunala kompetensen. Därmed innebär regeringens förslag att offentlig verksamhet kommer att prövas utifrån ett rent marknadsperspektiv i stället för att förvaltningsdomstolarna, som i dag, prövar den utifrån kommunallagens principer om allmänintresse. Vi delar därför Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning att regeringens proposition riskerar att ”beskära lokala organ deras rätt att definiera allmänintresset”.

Geografi och marknadsförutsättningar är givna variabler som sätter gränser för kommunernas beslut. En glesbygdskommun kan t.ex. i betydligt mindre utsträckning än storstadskommunen luta sig mot det privata näringslivet när det gäller att erbjuda medborgarna en god service och levnadsstandard. De potentiella konkurrensproblemen är därför också på motsvarande sätt betydligt fler i storstadskommunen. Av dessa skäl vill vi också framhålla Nuteks, nuvarande Tillväxtverkets, farhågor om att regeringens proposition kan komma att ”försvåra[r] kommuners och andra offentliga aktörers insatser för att bygga upp och upprätthålla service och annan infrastruktur på områden där det finns bristande kommersiellt utbud”.

Vi anser sammanfattningsvis att regeringens proposition bör avslås av riksdagen. Riksdagen bör också tillkännage för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt och balanserat förslag som tydligt klargör hur allmänintresset värnas samtidigt som konflikter mellan privat och offentlig verksamhet kan lösas.

Stockholm den 29 september 2009

Tomas Eneroth (s)

Kent Persson (v)

Per Bolund (mp)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Alf Eriksson (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Renée Jeryd (s)

Börje Vestlund (s)

Karin Åström (s)

Krister Örnfjäder (s)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen avslår regeringens proposition.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.