Till innehåll på sidan

Kommunfullmäktigeminoriteters rätt att besluta om återremissmotiveringar

Motion 2004/05:K435 av Torkild Strandberg (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av kommunallagen avseende minoritetsåterremiss.

Motivering

Sedan 2002 finns i kommunallagen en bestämmelse om att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna, det så kallade minoritetsskyddet. Vidare stadgas att återremissen ska motiveras (kommunallagen 5 kap. 36 §).

I förarbetena till ändringen av kommunallagen 2002 understryks minoritetsintresset. I propositionen skrivs bland annat: "För att rätten att begära återremiss ska vara meningsfull måste det enligt regeringens mening vara möjligt för en minoritet att få till stånd ett sådant beslut."

För att minoritetsintresset ska tillgodoses måste minoritetens motivering till återemiss följa med beslutet vid remitteringen. Lagens utformning i dag innebär att den återremiss en minoritet får till stånd görs betydelselös genom att majoriteten, genom ett beslut med enkel majoritet, driver igenom en helt annan motivering till återremissen än den som minoriteten avsett.

Denna "möjlighet" har på senare tid vid ett flertal tillfällen utnyttjats av bland annat den politiska majoriteten i Region Skåne. Den som yrkar pååterremiss borde också ha möjlighet att påverka återremissens innehåll.

Stockholm den 5 oktober 2004

Torkild Strandberg (fp)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av kommunallagen avseende minoritetsåterremiss.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.