Till innehåll på sidan

Jönköping Universitys betydelse för regional tillväxt

Motion 2020/21:1846 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land står inför stora utmaningar att, i konkurrens med andra, kunna producera vär­den som innebär att förutsättningarna för att kunna bibehålla och utveckla vårt välfärds­samhälle stärks. Ekonomisk tillväxt är regional till sin karaktär och gynnas av tillgång till kompetens. Med tanke på detta är det viktigt att forsknings- och utbildningspolitik kopplas samman med regional- och näringspolitiska målsättningar. Utifrån detta är det därför glädjande att regeringen i sin budgetproposition fortsätter utbyggnaden av antalet högskoleplatser inom Kunskapslyftet – något som preliminärt skulle innebära drygt 500 nya platser till Jönköping University.

I dag har vi tre storstadsregioner i landet som växer, men en stor del av svenskt nä­ringsliv och offentliga verksamheter finns i andra regioner runt medelstora kommuner. Ett exempel är Sveriges tionde största kommun, Jönköping. För att stimulera den eko­nomiska tillväxten i denna region är det västenligt att ha hög kvalitet i forskning, och det finns inget som talar för att forskning får lägre kvalitet enbart för att den bedrivs av en mindre högskola. Där forskningsanslagen finns, dit flyttar också duktiga forskare. Med tanke på detta är det positivt att den socialdemokratiskt ledda regeringen under 2017 presenterade en ny forskningsproposition där 1,3 miljarder kronor investeras i den fria forskningen över hela landet. På så vis stävjas den ojämlika fördelning som kraftigt har gynnat näringslivet i vissa regioner och kraftigt missgynnat det i andra. Detta är en viktig princip för att hela landet ska leva.

Jönköpings län är Sveriges sjätte största län och domineras av tillverkningsindustrin, där drygt 25 procent av de sysselsatta arbetar enligt Arbetsförmedlingens rapport över arbetsmarknaden i länet. Inget annat län i Sverige har så hög andel sysselsatta inom indu­strin. Den långsiktiga uppbyggnaden av forskningskapacitet vid Jönköping University, särskilt inom teknik och it för små och medelstora företag, är därför en nationell angelä­genhet.

Andelen högutbildad arbetskraft i privat sektor i Jönköpings län ligger under det natio­nella genomsnittet. Detta gäller särskilt inom ekonomi, juridik, it och teknik. I Jönköpings arbetsmarknadsregion behövs rejäla investeringar i uppbyggnad av näringslivsorienterad forsknings- och lärarkompetens vid högskolan. Sådana satsningar är nödvändiga för att på lång sikt säkra tillverkningsindustrins fortsatta internationella konkurrenskraft genom ökad tillgång på högutbildad arbetskraft och innovationskapacitet.

Forskningsanslagen till universitet och högskolor är regionalt fördelad infrastruktur för näringslivets forsknings- och innovationskapacitet. Vidare är forskningsanslaget en förutsättning för den regionala tillgången till högutbildad arbetskraft. Den nuvarande regionala fördelningen av forskningsanslagen motsvarar inte näringslivets struktur och behov.

 

 

Johanna Haraldsson (S)

 

Carina Ödebrink (S)

Diana Laitinen Carlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.