Till innehåll på sidan

IT-politisk strategi

Motion 2009/10:T481 av Emma Henriksson (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av tydliga mål, visioner och strategier för utbyggnad av IT-infrastruktur.

Motivering

Sverige är en ledande IT-nation men vi kan inte slå oss till ro utan måste hela tiden arbeta för att behålla en tätposition. Redan idag görs mycket av många olika aktörer, såväl offentliga som privata. Kommunala stadsnät bygger ut nätet, kommuner och landsting utvecklar och inför e-tjänster, företag utvecklar nya IT-lösningar, och regeringen driver på. Bland annat har Finansdepartementet under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla så kallad e-förvaltning, medan Socialdepartementet presenterat ambitiösa projekt för IT inom vården.

Därutöver behöver det formuleras tydliga mål, visioner och strategier vad gäller utbyggnaden av IT-infrastruktur. Regeringen bör tydliggöra detta. Med tydligt uttalade mål från regeringens sida blir det lättare för andra aktörer, allt ifrån myndigheter och kommuner till företag och medborgare, att veta vilken insats som kan förväntas av vem och när. Tydlighet och långsiktighet behövs för att medborgare och företag ska känna tilltro till IT-infrastrukturen. Annars försvåras det regionala tillväxtarbetet.

Syftet med ett tydliggörande av en IT-politisk strategi är att stödja det framväxande jobbskapande kunskapssamhället och ett socialt- och miljömässigt hållbart samhälle. Att stödja framväxten av nya innovationer och produkter är viktigt både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett demokratiperspektiv.

För att behålla vår tätposition är det viktigt att Sverige fortsätter bygga ut IT-infrastrukturen. Detta kommer att kräva såväl fasta som trådlösa förbindelser. Det förutsätter en fungerande marknad, där investeringar möjliggörs och uppmuntras och att de regelverk som omger strategin är teknikneutrala. Regleringen av marknaden måste syfta till konkurrensneutralitet, samtidigt som investeringsviljan inte hämmas. Utnyttjande av frekvensutrymme för trådlös kommunikation kommer att vara en avgörande faktor för att vi i närtid ska kunna få en acceptabel täckning med bredbandskapacitet också på mindre orter och på landsbygden. I det arbetet kommer staten genom Post- och telestyrelsen att ha en nyckelroll.

För att marknaden och olika offentliga aktörer ska kunna gör långsiktiga bedömningar om investeringsbehov, är det väsentligt att tydliga och uppdaterade politiska mål finns gällande hastighet och täckningsgrad. Det behövs ett förnyat politiskt ställningstagande till hur hög överföringskapacitet som medborgare, företag, institutioner m.fl. kan förvänta sig och ställa krav på framöver. Detta bör ges regeringen till känna.

IT-lösningar understödjer tillsammans med infrastrukturutbyggnaden utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Viktigt är även att driva tjänsteutvecklingen och underlätta för medborgare och företag att verka. Därför behöver arbetet med utvecklandet och införandet av e-tjänster, i all offentlig verksamhet, fortgå med oförminskad styrka. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av tydliga mål, visioner och strategier för utbyggnad av IT-infrastruktur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.