Invandrare och flyktingar

Motion 1998/99:Sf627 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Utgiftsområde 8, Invandrare och
flyktingar
1999
2000
2001
4 182 184
3 974 400
3 889 100
B2
 Särskilda insatser i utsatta bostadsområden
0
0
0
Anslag B,
Integrationspolitik
Regeringen väljer att anslå budgetmedel för att förbättra
vissa bostadsområden i ett antal kommuner. Vi vill i stället
pröva andra möjligheter. En avreglerad bostadsmarknad
behöver växa fram. Nya alternativ på de boendes egna
villkor måste få friare spelrum. Samordning av bostadsbidrag
med socialpolitiken i övrigt är ett viktigt inslag för att
underlätta denna process. Vi vill också peka på vikten av
alternativ inom barnomsorg och skola, liksom en
liberaliserad arbetsmarknadslagstiftning, lägre skatter på
företagande och arbetsinkomster, samt i övrigt bättre villkor
för småföretagare.
Men inte ens detta räcker för att klara problemen i de mest utsatta
områdena. Även om bostadsområden med olika medel kan göras bättre måste
också den övriga sociala infrastrukturen fungera. Det krävs service, arbets-
platser och lika arenor där människor kan mötas.
Vi har aktualiserat förslag om att införa frizoner t.ex. i Botkyrka för att
möjliggöra mer avreglerade ekonomiska aktiviteter. Sådana frizoner skulle
kunna innebära stimulanser till kommuner eller kommundelar som är särskilt
utsatta vad gäller arbetslöshet, bidragskostnader, segregation och därmed
följande problem.
Vi är medvetna om att ett inrättande av frizoner inte är problemfritt men vi
anser att förslaget bör utredas och prövas. Mot denna bakgrund avvisar vi
regeringens förslag om särskilda medel för dessa områden. Vi utvecklar våra
synpunkter i motion 1998/99:A216 av Carl Bildt m.fl. (m).

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder i invandrartäta bostadsområden,
2. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att anslå medel till
utgiftsområde Invandrare och flyktingar anslag B 2, Särskilda insatser i
utsatta bostadsområden 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 28 oktober 1998
Ulf Kristersson (m)
Chris Heister (m)

Berit Adolfsson (m)

Gunnar Axén (m)

Leif Carlson (m)

Maud Ekendahl (m)

Lars Elinderson (m)

Gustaf von Essen (m)

Margit Gennser (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Göte Jonsson (m)

Björn Leivik (m)

Göran Lindblad (m)

Cecilia Magnusson (m)

Carl G Nilsson (m)

Bertil Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Henrik Westman (m)

Liselotte Wågö (m)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i invandrartäta bostadsområden
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i invandrartäta bostadsområden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att anslå medel till utgiftsområde Invandrare och flyktingar anslag B 2, Särskilda insatser i utsatta bostadsområden 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att anslå medel till utgiftsområde Invandrare och flyktingar anslag B 2, Särskilda insatser i utsatta bostadsområden 1998 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.