Infrastruktursatsningar för cykling

Motion 2016/17:203 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordnade infrastruktursatsningar för cykling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ökad cykling är en lönsam affär för samhället. Ju fler som cyklar desto bättre miljö, folkhälsa och mindre trängsel i trafiken. En studie som gjorts på uppdrag av Trafikverket visar att satsningar på cykeltrafik är mer samhällsekonomiskt lönsamma än man tidigare trott. Fler skulle välja att cykla, visar studien, om samhället satsade på ökad framkomlighet för cyklister. Studien visar också att cykeln är en viktig del av trafiksystemet och att det bör satsas mer pengar på snabbare, säkrare och bekvämare cykelstråk. Majoriteten av alla bilresor görs i dag på sträckor kortare än fem kilometer.

Det behövs fler cykelbanor. Körbanorna är idag främst bilarnas tillhåll och trottoarerna är till för fotgängare. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska fortsätta att anpassas till målsättningen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Strategin för säkrare cykling som har tagits av Trafikverket och berörda aktörer är viktig i arbetet för att öka trafiksäkerheten för cyklisterna. Det är viktigt att fortsätta detta arbete för att öka säkerheten för cyklister i trafiken, det behövs mer av strategiskt och förebyggande arbete för att minska antalet cykelolyckor. Målet med allt trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är därför positivt att regeringen nu föreslår en satsning på cykelfrämjande åtgärder och ett framtagande av en nationell cykelstrategi.

Cykeln fyller en viktig samhällsfunktion. Det är positivt att cykeln som transportmedel ökar eftersom det medför goda effekter för såväl folkhälsan, miljön som trängseln i städerna. Men det är också uppenbart att trafikmiljön inte i tillräckligt hög grad är anpassad för cykling. När andra kategorier av trafikanter drabbas av färre dödsfall och allvarliga olyckor än tidigare så är utvecklingen tyvärr inte lika gynnsam för cyklister. Under 2014 ökade antalet omkomna cyklister till 34 personer från 15 personer året innan.

Kommunerna bär ett stort ansvar genom att vidta åtgärder för att underlätta för cykeltrafik. Det är viktigt att kommuner samarbetar för att hitta gemensamma lösningar på cykelstråk och cykelvägar för att underlätta för cyklisternas cyklande.

Enligt Folkhälsoinstitutet leder brist på motion till kostnader för samhället på 6 miljarder kronor årligen. Ungefär 65 procent är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag. Att öka denna andel skulle innebära stora vinster. I detta är främjande av cykling en viktig del.

Cyklandet ökar glädjande nog i vissa delar av landet, vilket indikerar att fler vill använda cykeln som transportmedel. Ett vardagsdygn görs cirka 150 000 resor med cykel i Stockholms innerstad och 105 000 i Göteborg. Året-runt-cyklandet har stadigt ökat i de tre storstäderna. I Stockholm cyklar idag 80 procent fler jämfört med för tio år sedan. De regionala variationerna är dock stora. Samma sak gäller för infrastrukturinvesteringar för cyklar. Nästan 70 procent av Sveriges kommuner saknar strategi för att öka andelen cykelresor. Och bara 10 procent gör en årlig utvärdering av sin cykelpolitik, trots att allt fler cyklar. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling.

Trafikverket har redovisat en cykelstrategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Strategin föreslår exempelvis ett arbete där staten och de 50 största kommunerna samverkar för att stärka cyklingens plats i samhällsplaneringen.

Trafikverket driver ett projekt som handlar om de statliga cykelvägarna. Bland annat är tanken att förutsättningarna för cykelturism och rekreationscykling ska förbättras.

Alla dessa och liknande initiativ är mycket välkomna. Jag anser dock att det behövs än tydligare riktade och samordnade satsningar på infrastruktur för cykling. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samordnade infrastruktursatsningar för cykling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.