Till innehåll på sidan

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare

Motion 2013/14:Ju231 av Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare.

Motivering

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brås) rapport 2012:14 ”Politikernas trygghetsundersökning 2012 – Förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier” har nästan var sjätte politiker blivit utsatt för hot, våld eller av olika former av trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker. Av de förtroendevalda är ungefär en fjärdedel valda på ordförandeposter, och särskilt utsatta är ordföranden i socialnämnden och styrelseordföranden.

Hot och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare är inte bara ett hot mot demokratin utan är också en djupt kränkande handling mot den individ och dennes familj som utsätts för detta. Hoten kan vara av varierande grad, såväl direkta dödshot som mer subtila markeringar av närvaro i närheten av den utsattes bostad. Oavsett vad är detta en företeelse som vi inte kan acceptera i ett demokratiskt och öppet samhälle.

Ett par slutsatser som nämns i Brås rapport är att det finns brister i informationen till de förtroendevalda vad gäller både förekomsten av en handlingsplan mot hot, våld och trakasserier och förekomsten av en säkerhetsansvarig att vända sig till vid utsatthet. Ett annat viktigt resultat att lyfta fram i sammanhanget är att det är relativt få av händelserna som uppges vara polisanmälda. Det är viktigt att hot, våld och trakasserier inte blir ett accepterat inslag i politiken – och att brott anmäls till polisen för bedömning och utredning.

I ett skriftligt svar till mig på en skriftlig fråga i ämnet påpekar ansvarigt statsråd att regeringen har gett Brå ett uppdrag att under 2013 genomföra en förnyad kartläggning och att i en förebyggande del av arbetet så har regeringen en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det framgår även av svaret att SKL bedriver ett omfattande arbete på området, bland annat genom projekten Medborgardialog i konflikthantering och Samtalstoner i politiken. I det skriftliga svaret lyfts även att regeringen avser att stärka detta samarbete, inte minst i syfte att öka kunskapen och minska informationsbristen.

Jag anser att det är ett gott arbete som pågår men trots det så är det alltjämt politiker och ämbetsutövare ute i landets kommuner och landsting och på nationell som nivå tvingas att leva under hot och trakasserier. Även om regeringen avser att stärka arbetet så är det på sin plats att i tydliga riktlinjer eller i lag säga att det skall finnas en handlingsplan på kommunal nivå, landstingsnivå, regional och nationell nivå mot hot, våld och trakasserier samt att det tydligt eller framgå hur man bör agera och vart man kan eller skall vända sig. Det är också viktigt att det uttalas att nolltolerans skall råda och att hot, våld och trakasserier mot politiker och ämbetsutövare alltid ska polisanmälas.

Stockholm den 25 september 2013

Christer Engelhardt (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker och ämbetsutövare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.