Högskolan Väst

Motion 2019/20:2324 av Mats Wiking m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler högskoleutbildade eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal. Därför var det glädjande att regeringen i vårändringsbudgeten beslutade att höja ramen för Högskolan Väst ytterligare för 2019 med över 2 miljoner till 371 miljoner och anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå med 4,5 miljoner till 68,5 miljoner kronor.

Högskolan Väst i Trollhättan lägger stor kraft på att upprätthålla ett brett utbildnings­utbud för att tillgodose kompetensbehov i regionen och kritiska samhällsbehov i olika branscher. Utbildningarna är attraktiva och lockar många sökande. Högskolan Väst har de senaste åren haft ett av de högsta söktrycken i landet, även inräknat de breda universi­teten. Höstterminen 2017 var söktrycket 1,4, vilket får betraktas som högt och det ligger också i nivå med det nationella snittet. Högskolan Väst har också landets högsta andel studenter från hem där föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning och man arbetar aktivt för alla studenters framgång i studierna.

Högskolan Väst är lokaliserad i en region där företag och offentlig verksamhet visar stor efterfrågan på högskoleutbildad personal. Närhet till högre utbildning har en stor betydelse för arbetsmarknadens tillgång till kvalificerad arbetskraft. Många av företagen efterfrågar tekniska utbildningar och tekniska innovationer. Samtidigt har området allt­jämt en utmaning vad gäller nivåerna av ungdomsarbetslöshet och låg utbildningsnivå.

Högskolan Väst har en betydande regional rekrytering. En mycket stor andel av dem som rekryterats stannar också kvar i området efter examen. Högskolan Västs studenter etablerar sig mycket väl på arbetsmarknaden i ett nationellt perspektiv. Inom ett till ett och ett halvt år efter examen har över 83 procent av alla examinerade från Högskolan Väst fått arbete i relevant yrkesområde.

Högskolan Västs profil är arbetsintegrerat lärande (AIL) och högskolan har utveck­lat ett närmast heltäckande, nära och djupt samarbete med arbetslivet, både inom utbild­ning och forskning. Detta manifesteras inte minst genom etablerandet av flera regionala samproduktionsplattformar. Den senast etablerade, Kommunakademin Väst, är en arena för långsiktigt avtalad kunskapssamverkan med Fyrbodals 14 kommuner, unik i Sverige.

Inget av Sveriges lärosäten har enbart ett regionalt uppdrag utan samtliga verkar på en nationell och internationell nivå för utbildning, forskning och samverkan. Samtliga utvärderas och konkurrerar utifrån samma kriterier, men med väsentligt olika förutsätt­ningar i anslag för att genomföra uppdragen. Högskolan har en avgörande roll som driv­motor för fortsatt tillväxt, välfärd och utveckling i regionen. Ett utbildningsuppdrag med en volym om minst 5 500 helårsstudenter (HST) skulle ge Högskolan Väst kapacitet och flexibilitet att i än högre utsträckning vara den drivmotorn.

Ett stort bekymmer för de mindre lärosätena är forskningsanslagets relation till ut­bildningsvolymen. Högskolan Väst har lägre statligt forskningsanslag än de flesta nya lärosäten. Idag går knappt 0,3 % av det statliga forskningsanslaget till högskolor och universitet till Högskolan Väst. Det kan också noteras att nya universitet har två gånger mer anslagsmedel för forskning per anställd lärare/forskare än högskolorna. De äldre universiteten har nästan fyra gånger mer anslagsmedel för forskning per student än högskolorna. Varje år räknas forskningsanslagen till lärosäten upp med cirka en procent som ett erkännande för god vetenskap. Detta medför att gapen har ökat för varje år på ett ohållbart sätt. Det är också så att de stora lärosätena inte förbrukar sina forsknings­anslag, vilket kan ses som en samhällsförlust.

Trots att högskolan fortfarande får en jämförelsevis blygsam summa i direkta forsk­ningsmedel, cirka 68 miljoner kronor (2019), så håller forskningen vid Högskolan Väst hög vetenskaplig kvalitet. Ett exempel på detta är att Högskolan Väst i konkurrens er­håller omfattande externa medel från exempelvis olika EU-fonder, KK-stiftelsen och Vinnova. Det statliga forskningsanslaget växlas upp med faktor 1,2, vilket nationellt sett är högt. Under 2017 finansierades 56 procent av Högskolan Västs forskning externt, vilket även visar på en hög grad av samverkan och samproduktion. Högskolan kvalifice­rade sig nyligen till att bli s.k. KK-miljö, vilket är KK-stiftelsens kraftfullaste program med långsiktig finansiering och stora tematiska satsningar som är inriktad på att utveckla svensk industris konkurrenskraft. En nyckelfaktor för en KK-miljö är just samproduktion av kunskap mellan högskola och näringsliv.

Regeringen bör överväga en översyn avseende fördelningen av forskningsresurserna och i samband med det beakta Högskolan Västs, och andra högskolors med liknande ekonomiska förutsättningar, behov av att forskningsanknyta sina utbildningar för att därigenom säkerställa examensrätterna.

Om Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation är det viktigt att ta vara på den kompetens och kapacitet som finns vid landets alla lärosäten. Om forskning bedrivs i mindre eller större skala, eller vid ett universitet eller en högskola, ska inte stå i centrum. Avgörande är att kvaliteten är hög. Närheten till ett lärosäte i regionen spelar också stor roll för utvecklingen av industri och företag såväl som för offentlig verksam­het över hela landet.

Med sitt utbud av lärarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar, ingenjörs-, it- och ekonomutbildningar samt som anordnare av flera samhällskritiska utbildningar är Hög­skolan Väst en mycket viktig kompetensförsörjare regionalt och nationellt. Här tar Hög­skolan Väst ett stort ansvar i det livslånga lärandet då man det senaste året medvetet har skruvat om sitt utbud och nu erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser och några fler­åriga nätbaserade program. Det är ett utbud som lockar sökande i ett brett spektrum av åldrar från hela Sverige, där det uppnåddes antagningsrekord höstterminen 2018, som håller i sig 2019 trots den anpassning till det ekonomiska takbelopp som högskolan har att förhålla sig till. Högskolan Väst har HT 2019 ett utökat programutbud på avancerad nivå och erbjuder också flera via distans, vilket är ett sätt att bidra till att höja kompe­tensnivån i hela Sverige.

Högskolan är också unik med sin AIL-profil där samverkan är en integrerad dimen­sion i både utbildning och forskning, och där mottot Kunskap i samverkan realiseras i all verksamhet. Profilen AIL har utvecklats, från att initialt ha rört utveckling kopplat till utbildningsverksamheten, till att nu också vara ett viktigt och angeläget forskningsom­råde liksom ett område för egen forskarutbildning. Högskolan har det senaste året tagit ytterligare ett viktigt kliv i utvecklingen av AIL i den nystartade långsiktiga forsknings­satsningen inom ramen för KK-miljön. Där kombineras forskning inom teknik med lärande i arbetslivet i det nya fokusområdet I‑AIL, Industriellt arbetsintegrerat lärande, med mål att utveckla svensk industri. Därför är det positivt att högskolan VT 2020 startar upp just forskarutbildning inom Arbetsintegrerat lärande.  

Det är viktigt att vårda universiteten och högskolorna i hela landet eftersom de är betydelsefulla regionala tillväxtmotorer. Annars kommer såväl Fyrbodal som hela Sverige att stå inför stora framtida problem med den regionala kompetensförsörjningen. Vi vill framhålla vikten av att regeringen beaktar Högskolan Västs betydelse för kompe­tensförsörjningen och den framtida tillväxten.

 

 

Mats Wiking (S)

 

Paula Holmqvist (S)

Jörgen Hellman (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan Väst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.