Hjulstabron

Motion 2022/23:280 av Lena Johansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att säkerställa arbetet med att färdigställa en ny Hjulstabro och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en konkurrensneutralitet mellan olika transportsystem skulle vara möjlig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ställer sig bakom vad anförs i motionen samt att se över hur en konkurrens­neutralitet mellan olika transportsystem skulle vara möjlig och tillkännager det för regeringen.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. En stor del av Mälarregionen utgörs av de ”Fyra Mälarstränderna” Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs. Expansiva städer i ett expansivt område.

I Västerås stad finns och växer världsledande industrier med lokal förankring vilka kraftsamlar för att utvecklas och nyetableringar tillkommer. Större logistik både finns, planeras och byggs. Västerås hamn är nordens största insjöhamn, Eskilstunas kombi­terminal är Sveriges tredje största inlandsterminal om man ser till omlastad volym efter Malmö och Göteborg.

Här behövs ett infrastruktursystem där sjöfarten får spela en mycket större roll för godstransporterna och att det undanröjs flaskhalsar för att öka möjligheterna för hållbar tillväxt och hållbara transporter.

I Västerås som har Nordens största insjöhamn så finns det mycket goda förutsätt­ningar och stor potential att föra över gods från väg till sjöfart. Via Mälarfarleden och Mälarhamnarna når godstransporter långt in i landet och framförallt nära befolknings­täta delar av Sverige. Mälarhamnarna i både Köping och Västerås är riktigt viktiga knutpunkter i godstransportsystemet.

En viktig del för att öka kapaciteten både i Mälarfarleden men även i Mälar­hamnarna är möjligheten att transportera större fartyg så kallade ”Mälarmax”. Både i Västerås stad och Köpings kommun har stora investeringar gjorts i hamnarna och där ser man vikten av dessa investeringar ur ett hållbart och framtidsinriktat sätt för gods­transporter.

Här har både Sjöfartsverket och Trafikverket mött upp med det stora Mälarprojektet där muddring av Mälarfarleden, breddning och muddring av Södertälje kanal men också ombyggnation av slussen i Södertälje genomförs.

Den sista pusselbiten är Hjulstabron. Vi vill att mer gods skall föras över till sjö­transporter och att det ges förutsättningar för detta i ett expansivt område så som Mälaren och dess hamnar. Mot bakgrund av detta så bör Hjulstabron som idag är den sista viktiga pusselbiten säkerställas och även skyndas på. Hjulstabrons utformning måste vara sådan att den medger att de fartyg som Mälarprojektet medger kan passera bron och anlöpa till Västerås och Köpings hamnar. För att inte alla investeringar i både farleder sluss skall gå om intet är det otroligt viktigt.

En ytterligare viktig del för att påskynda förflyttningen från väg till sjötransport är en översyn av konkurrensneutralitet mellan olika transportsätt. Idag missgynnas insjö­sjöfarten i förhållande till väg och järnväg vad avser kostnader för vinterhållning (isbrytning) och krav på lots.

Vi vill att en översyn genomförs med sikte på mer konkurrensneutrala förutsätt­ningar mellan de olika transportslagen och inkluderar de extra kostnaderna som finns beträffande isbrytning och krav på lots m.m.

Utvecklingen av sjöfarten i Mälaren är starkt beroende av att en ny Hjulstabro byggs. Vidare är det oerhört viktigt att regeringen fullföljer den förra regeringens beslut en ny Hjulstabro och säkerställer den så att effekterna av alla investeringar som gjorts kan hämtas hem.

 

 

Lena Johansson (S)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att säkerställa arbetet med att färdigställa en ny Hjulstabro och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en konkurrensneutralitet mellan olika transportsystem skulle vara möjlig och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.