Hästens roll i samhället

Motion 2010/11:MJ216 av Tina Ehn (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-21
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i den övergripande samhällsplaneringen ge exempelvis Boverket i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en mer hästanpassad stads- och samhällsmiljö.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom information till Sveriges kommuner uppmuntra och erbjuda utbildning för att skapa möjligheter till en mer hästanpassad samhällsplanering.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera resurser för att utveckla teknik och redskapsutveckling för möjligheten till mer hästanpassad samhällsutveckling.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla hästens roll och potential inom skogsbruket.

1 Yrkandena 1 och 2 hänvisade till CU.

Inledning

Sverige är ett glest befolkat land, med stora arealer per person, vi har ett jordbruk som har genomgått och fortsatt genomgår en stor förvandling, alltfler djurgårdar försvinner, djuren koncentreras till vissa områden och färre mular håller markerna öppna.

Intresset för hästen är däremot stort och antalet hästar har ökar till antalet. Hästar ersätter på många håll de tidigare betande nötkreaturen. Från att tidigare ha haft kor och ungdjursbesättningar som huvudsakliga betesdjur, byts dessa på många håll ut mot både får, hästar och mer extensiva köttdjursbesättningar. Hästar betyder mycket för att hålla landskapet öppet på många platser i dag. Men hästens potential i samhället är större än så. Att i samhällsplaneringen även fånga in möjligheten att häst och människa genom ett bra samarbete även kan utföra arbetsuppgifter som ska skötas i samhället ger möjligheter till flera positiva effekter. Men det behövs en tydlig uppmuntran, mer kunskap och en vilja att utveckla dessa möjligheter.

Hästanpassad stads- och samhällsmiljö

Hästen är förutom många människors stora fritidssysselsättning även alltmer intressant för fler arbetsuppgifter. Genom det stora intresset för hästar som finns i samhället, den pågående klimatförändringen, hotet om att oljan sinar, och rent trivselmässigt, är synen på hästen som bruksdjur på väg att bli alltmer intressant.

Tillbaka som bruksdjur kanske många tänker.

Meningen med denna motion är inte att påstå att man kan byta ut hela maskinparken inom jordbruk, skogsbruk och parkförvaltning mot hästar. Syftet är att belysa möjligheterna att involvera hästen alltmer inom flera områden. Att i samhällsplaneringen och genom samhällsplanering se hästens potential är också min mening med denna motion.

I dag bygger vi samhällen självklara för bilism, utan att reflektera vilka av samhällets invånare som behöver prioriteras. Vi utgår sällan från breda mänskliga behov eller djurs behov, allt för ofta blir möjligheterna att parkera en bil en stor och viktig fråga. Men medvetenhet om hur en häst skulle klara av att passera en väg eller parkeringsplats tänker man inte på.

Möjligheter med hästens ökande roll i samhället

Det finns många fördelar med att se möjligheten med hästen som ett alltmer bidragande nyttodjur.

Att använda naturliga hästkrafter kan bidra till mindre klimatpåverkan, mindre miljöbelastning, fler arbetstillfällen. Det kan också bidra till att ha en bättre beredskap.

Hästar kan klara av jobb i känsliga miljöer med mindre skador än tunga maskiner.

Hästar kan skapa positiva effekter genom att bara finnas i våra miljöer. Många människor blir glada och upprymda över att se djur. Många människor upplever en större tillfredsställelse att samarbeta med ett djur än att nyttja maskiner. Dessutom finns det fördelar att kunna växla mellan att nyttja fordon och maskiner och mellan att använda en häst som dragdjur till en maskin.

Teknik och redskapsutveckling

Det finns i dag människor som utvecklar och bygger nya, eller bygger om, redskap som gör det möjligt att klippa gräs med häst, ploga snö eller radhacka i grönsaksodlingen. Det finns brist på både redskap och teknik men inte vilja och intresse. Redskapsutvecklingen borde uppmuntras.

Hästen i skogsbruket

Det finns en tradition att använda hästen inom skogsbruket, men liksom den mesta utvecklingen som bygger på olja har vi fått ett skogsbruk som är beroende av oljedrivna maskiner. Det finns dock ett ökat intresse att nyttja hästen inom skogsbruket. Även här finns behov av redskap anpassade att använda i skogen med häst.

Det finns många fördelar att använda en försiktigare körning i skogen på många områden såsom kan ske med just en häst i stället för en skogsmaskin. Hästar kan även vara en fördel vid utkörning av virke, inte minst vid selektiv avverkning av skog.

Med denna motion vill jag uppmärksamma viktigheten att se våra samhällen som möjliga att utveckla utifrån en djurvänligare miljö, ett samhälle som inte i huvudsak utvecklas för bilism och motorfordon. Avsikten är att specifikt se hästens potential inom både privat och offentlig verksamhet. Ett samhälle med större hänsyn till djurs rörelsebehov, beteende, är ett djurvänligare och människovänligare samhälle.

Stockholm den 21 oktober 2010

Tina Ehn (MP)

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i den övergripande samhällsplaneringen ge exempelvis Boverket i uppdrag att utarbeta riktlinjer för en mer hästanpassad stads- och samhällsmiljö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom information till Sveriges kommuner uppmuntra och erbjuda utbildning för att skapa möjligheter till en mer hästanpassad samhällsplanering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera resurser för att utveckla teknik och redskapsutveckling för möjligheten till mer hästanpassad samhällsutveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla hästens roll och potential inom skogsbruket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.