Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider

Motion 2016/17:2995 av Cecilia Widegren m.fl. (M, L, C, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder som verkar för och säkerställer att regelverk för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider förändras och förenklas så att försäljningen av småskaligt egenproducerat livsmedel blir enklare och främjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det gäller folkhälsopolitik tydliggjordes symbiosen mellan ansvar och frihet under Alliansens regeringsår. Förmågan att balansera en restriktiv politik med tillgänglighet och service till medborgarna stärktes. Dock finns det områden där det går att göra mer. Områden där det finns mer potential, som till exempel gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Många av de företag som handhar denna typ av produkter är verksamma på landsbygden, långt ifrån de stora städernas mångfacetterade utbud. De lever i hög grad på sin attraktionskraft som turistmål och de upplevelser som hör därtill. Dessa företag fyller en funktion genom att utgöra hjärtat i en levande landsbygd. I många mindre samhällen, som träffats av urbaniseringens styrka, finns det oftast bara några få företag kvar. Dessa utgör kittet som håller ihop den lilla byn. Utan dessa skulle med all sannolikhet byn dö ut.  Företagen var och en och tillsammans fungerar även som en jobbmotor, en garant för jobb och tillväxt även utanför stadskärnorna. En funktion som är synnerligen viktig i värnet av de delar av Sverige som inte har lyxen att välja och vraka bland företagsetableringar.

När det gäller argument som gör gällande att en förändring i en riktning för en mer tillåtande attityd gentemot gårdsförsäljning, skulle vara ett hot mot folkhälsan så är dessa argument att anse som otillräckliga. Den lilla, lokala produktion, som är aktuell exemplifieras av små kvantiteter inom ramen för en relativt hög prisbild. Det är till största del turister och finkänsliga experter som utgör en potentiell kundbas. Att en verksamhet i denna ringa omfattning, på något sätt, skulle utgöra ett hot för det stora Systembolaget och dess roll inom ramen för det svenska monopolet är att dra allt för förhastade slutsatser. Vi menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik med en öppning för små dynamiska gårdsbutiker att sälja sina högkvalitativa produkter.

Det är dock viktigt att se över att svensk lagstiftning är förenlig med EU-rättsliga förutsättningar innan beslut tas. Oavsett volym är det självklart att de kontrollmekanismer som omfattar Systembolaget även ska gälla för de som ämnar idka försäljning på en gård. Här finns det stora möjligheter till förkovran.

Regeringen skulle exempelvis kunna visa god vilja och initiera en gedigen utbildning för de producenter som kan vara aktuella. Genom att agera huvudman för kunskap, kontroll och kontinuerlig uppföljning visar staten att man är beredd att gå framåt tillsammans med de små företag som har en nyckelroll i arbetet med att säkra framtida jobb och tillväxt. Att ge fler företag en reell möjlighet att ansvarsfullt växa och utvecklas är avgörande för hur Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar, inte minst på välfärdsområdet.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

Christer Nylander (L)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Sofia Damm (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder som verkar för och säkerställer att regelverk för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider förändras och förenklas så att försäljningen av småskaligt egenproducerat livsmedel blir enklare och främjas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.