Företag och enklare regler

Motion 2016/17:1541 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbete med bredare regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Höjda skatter och ineffektiv subventionspolitik är inte vägen framåt för företagen och jobben. I budgetpropositionen från år 2017 höjer regeringen skatten med 40 miljarder kronor företrädesvis på jobb och företagande. Dessa skatter riskerar att drabba svensk industri och konkurrenskraft hårt.

För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger; fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Alliansregeringen hade i flera år arbetat med att förbättra och förenkla reglerna för företagen. Andelen svenska entreprenörer har nästan fördubblats sedan år 2006 då alliansregeringen tillträdde.

Några av Alliansregeringens reformer som kan nämnas:

 • Revisionsplikten för 250 000 små aktiebolag togs bort.
 • Bolagsskatten sänktes från 28 till 22 procent.
 • Företagens administrativa kostnader minskade med sju miljarder kronor.
 • Förmögenhetsskatten slopades.
 • Arbetsgivaravgifterna för unga halverades.
 • RUT- och ROT-avdragen infördes.

Den företagare som hade missat att lämna in sin årsredovisning i tid, vid något enstaka tillfälle, behövde inte längre vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott.

Alliansregeringen hade vidgat regelförenklingsarbetet så att det även omfattade sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Många företag vittnar om att bostadsbristen skapar stora problem att rekrytera i storstadsregionerna. För företagens kompetensförsörjning och Sveriges konkurrenskraft är det även essentiellt att utbildningen i Sverige håller en hög kvalitet. En fungerande transportinfrastruktur, med satsningar på väg och järnväg, är mycket viktig för Sveriges konkurrenskraft och för att främja företagande och sysselsättning.

Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar med bredare regelförenklingar för företag.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbete med bredare regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2016/17:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.