Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att införa den s.k. Finlandsmodellen i stället gällande förändring av andelstal i samfällighetsföreningar, vilken är både enklare och billigare, och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och tydliggöra väglagen angående vad som ska vara allmän väg och vad som ska vara enskild väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en rad samfällighetsföreningar. Samfällighetsföreningar motsvaras av ägartyp ”62: Samhäll. & Sambruk” och fastighetstyperna kan vara en rad möjliga.

En samfällighet är mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden. En samfällighetsförening ska bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Flera vägsamfälligheter i Sverige har bekymmer då föreningen behöver ändra en del andelstal. Detta som en följd av att flera fastighetsägare numera bor året runt i fastigheter som tidigare enbart varit sommarstugor. Kostnaden för omprövningsförrättning hos Lantmäteriet är alltför stor för små samfällighetsföreningar. Gamla rutiner kostar för mycket på en föränderlig bostadsmarknad. Det behövs ändamålsenliga regler för ändring av andelstal för att underlätta förvaltningen av vägsamfälligheter.

En ny oro som dessutom har uppkommit bland samfällighetsföreningarna är Trafikverkets ambitioner att dra in underhåll av allmänna vägar och omvandla dem till enskilda, vilket skulle öka de boendes kostnader och försvåra för företagande på landsbygden, eftersom skötsel och underhåll skulle falla på de enskilda. Den rödgröna regeringen, via infrastrukturminister Tomas Eneroth, förnekade däremot att något beslut om att omvandla allmänna vägar till enskilda fanns. Trots det går det att läsa om att Trafikverket övergett 100 vägar och ytterligare 50 är under utredning. Den här osäkerheten duger inte. Därav bör en översyn av väglagen göras för att tydligare avgöra om en väg ska vara allmän eller enskild.

Lagstiftningen bör ändras så att vägsamfälligheterna själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Tidigare har exempelvis Riksförbundet Enskilda Vägar föreslagit att Sverige skall införa den förenklade och billigare processen för att ändra andelstal som kallas Finlandsmodellen som skulle innebära just förenklade regler för omprövning av andelstal för de samfällighetsföreningar där många numera är åretruntboende, som tidigare varit mestadels sommarboende. Finlandsmodellen innebär att föreningar själva ges förtroende att fastställa förändringar av andelstal. Lantmäteriets uppgifter skulle vara att ansvara för inrättande av gemensamhetsanläggningen, upprätta den ursprungliga fördelningen av andelstalen samt bilda samfällighetsföreningen. Vidare ska Lantmäteriet vara ansvariga för hantering av överklagande från enskild medlem i det nya systemet om den enskilda medlemmen vill få ändrat andelstal överprövat. Att införa den så kallade Finlandsmodellen innebär att det behövs en lagändring. Därför bör detta ges regeringen tillkänna.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att införa den s.k. Finlandsmodellen i stället gällande förändring av andelstal i samfällighetsföreningar, vilken är både enklare och billigare, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och tydliggöra väglagen angående vad som ska vara allmän väg och vad som ska vara enskild väg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.