Förbättrad tillsyn av brandskydd

Motion 2016/17:2498 av Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur reglerna för tillsyn av automatiska brandlarm kan förtydligas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet döda i bränder har åter ökat från att ha visat en nedåtgående trend. Under 2015 var antalet döda i bränder 113 personer (källa: MSB) och trenden visar inte på någon minskning för 2016. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler för hur brandskydd och automatiska brandlarm ska utformas i byggnader där särskilda krav ställs för att skydda de människor som befinner sig i byggnaden, t.ex. sjukhus, köpcentrum, äldreboenden, HVB-hem med mera. Trots att kraven är tydliga är det uppenbart att det finns brister hur dessa uppfylls och framförallt i kontrollen av att kraven på brandskydd och brandlarm verkligen följs och löpande kontrolleras. Ett exempel har tagits fram för HVB-hem (verksamhetsklass 3B enligt BBR med krav på automatiskt brandlarm). Det finns idag ca 2 000 HVB-hem i Sverige och vid genomgång visar en uppskattning att ca 75 % av dessa antingen saknar brandlarm eller har ett brandlarm som inte besiktigas årligen enligt de regler som finns.

Det är här uppenbart att regler för tillsyn inte fungerar och därmed inte heller tillsynen. Slutsatsen blir att de regler som ska skydda människoliv i praktiken inte fungerar.

En översyn av området bör ses som en del av den nationella strategi för att stärka brandskyddet som startades av MSB 2010 med mål att till 2020:

 • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
 • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka
 • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Regeringen bör snarast bereda frågan om ett förtydligande av hur de regler för tillsyn av brandskydd enligt BBR är utformade och vilka åtgärder som ska kunna vidtas om brister har uppmärksammats vid en tillsyn.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur reglerna för tillsyn av automatiska brandlarm kan förtydligas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.