Folkparken som kulturarv

Motion 2019/20:1054 av Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkparkerna är en viktig del av det Sverige som fanns en gång i tiden och har varit en central del av människors helgnöje i över hundra år. Det är en viktig del av berättelsen om Sverige, som handlar om folkhemmet och om kulturarvet och som är väl värd att bevara till eftervärlden.

När folkrörelserna växte fram och började engagera sig i medlemmarnas fritids­sysselsättning tillkom Folkets Hus, nykterhetsloger och senare folkparker. Att träffas på folkets park och dansa, äta, dricka och umgås blev en mycket viktig mötesplats över generationerna, för familjer, vänner, nöjeslystna och framför allt dansanta.

Många av forna tiders artister har fortfarande mer eller mindre oslagbara besöksrek­ord i folkparkerna och för att nämna några så minns de äldre generationerna fortfarande Calle Jularbo, Gösta Snoddas Nordgren och Yngve Stoor, som tillsammans med så många andra har bidragit till parkernas status som svensk kulturbärare.

Underhållningsbranschen och folkparkerna fick successivt konkurrens av förströel­ser som radio, biografer, television och senare av discon, nattklubbar, datorer och mo­biltelefoner. Vikande besökarantal och dansbandens allt högre gager blev så småningom slutet för många folkparker. I dag har många scenbyggnader och tak till dansbanor för­fallit, raserats eller rivits eftersom det inte funnits ekonomiska möjligheter eller incita­ment att renovera anläggningarna. Underhållet är oftast eftersatt och trävirket inte sällan murket. För att rädda det som räddas kan krävs riktade insatser utöver det som ägarför­eningarna har möjlighet till.

De folkparker som ännu idag bedriver verksamhet gör det dock inte med samma intensitet vad gäller festkvällar och spelande orkestrar, utan det handlar alltmer om nostalgiska tillställningar några gånger om året, då människors vanor har förändrats över generationernas lopp. Därigenom är det också svårt att få ekonomisk vinning i verksamheten.

Jag vill relaterat till ovanstående att regeringen utreder möjligheten att införa ett stat­ligt bidrag, förslagsvis efter Sverigedemokraternas modell för en kulturarvsfond, dit or­ganisationer, föreningar, privatpersoner och i särskilda fall även kommuner ska kunna vända sig för att äska medel för verksamheter som bevarar och levandegör det tradition­ella svenska kulturarvet.

Folkparkerna är djupt rotade i den svenska folksjälen. Det vore en viktig kulturgär­ning att kunna rädda dem från att förfalla.

 

 

Runar Filper (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.