Till innehåll på sidan

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:223 av Bengt Eliasson (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-26
Granskad
2017-09-26
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) som svensk lag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26). Konventionen säger bland annat: ”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället.”

Konventionen säger också att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till olika former av samhällsservice som ger ett nödvändigt stöd för att förhindra utanförskap och avskildhet från samhället och som ger personer med funktionsnedsättning rätten att leva ett liv på lika villkor som andra. Vi ser att personer med funktionsnedsättning allt oftare nekas rätt till stöd trots att det finns behov, detta på grund av de nedskärningar som idag sker inom olika stödinsatser i samhället. Stödinsatser som personlig assistans, ledsagning och färdtjänst är ingen självklarhet att få trots att det i allra högsta grad finns behov. Neddragningarna har lett till att människor inte längre har samma rätt och tillgång till samhället på lika villkor.

Efter att statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring 2014 talade om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, har ett arbete inletts. Vi anser att Sverige inte kan bortse från att även anta övriga konventioner till svensk lag.

Vi har under den senaste tiden fått se exempel på hur neddragningar av olika stödinsatser drabbat enskilda personer och familjer. Ett exempel är stödinsatsen personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS . LSS är en rättighetslag, vilket betyder att stödinsatserna som finns inom lagen är stödinsatser som bidrar till att förverkliga rättigheter. Det kan till exempel innebära att en person, med hjälp av stödinsatserna, kan ha möjlighet att jobba, studera, skaffa familj, ha en meningsfull fritid och engagera sig politiskt, rättigheter som varenda person ska ha möjlighet till enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men om stödet dras in på, trots att det finns ett behov, stängs också dörren till dessa möjligheter och friheter. Då går inte rättigheterna att nyttja.

För att kunna garantera varje medborgare sina rättigheter tycker vi att det är av stor vikt och betydelse att Sverige tar ställning till att anta SÖ 2008:26 som lag. Att anta konventionen som svensk lag innebär att konventionen kan åberopas av olika myndigheter och av domstol vilket, i allra högsta grad, är nödvändigt i beslut kring individers rätt till samhällsservice där beslutet påverkar individens möjligheter till nyttjande av mänskliga rättigheter och fri tillgång till samhället.

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) som svensk lag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.