Till innehåll på sidan

Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen

Motion 2021/22:1677 av John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en samlad riskreduktionskategori införs i punktskattelagstiftningen för tobaksprodukter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige avlider fler än 10 000 människor i förtida ålder varje år. Ohälsosamma levnadsvanor eller livsstilar leder till hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer eller kronisk lungsjukdom och drabbar lika många individer per år. De främsta riskfaktorerna är tobaksrökning, för hög alkoholkonsumtion, brist på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och sömnstörningar. Utmaningen är att få människor själva att inse betydelsen av hälsosamma levnadsvanor medan de ännu är friska.

Det råder i dag bred enighet i riksdagen om att en utvecklad folkhälsopolitik måste utgå från ett gemensamt ansvar som delats av olika samhällsaktörer. Näringslivets erfarenhet, kunskap och engagemang inom folkhälsoområdet är en viktig förutsättning för att få till stånd den rörelse, utveckling och förankring av livsstilsfrågor med kopp­ling till förbättrad hälsa, som krävs för att främja folkhälsan i sin helhet.

Politiken kan bidra till att tillverkningsindustrin ökar sitt engagemang i riktning mot produkter och sortiment som i högre grad motsvarar en hållbar samhällsutveckling, hälsosamma livsmedel eller förebyggande hälsovård. Att främja riskreducerande produkter är således ett viktigt steg som tyvärr hittills har underskattats i det strategiska arbetet mot ett Sverige där färre människor drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar. Det är stor skillnad i hälsopåverkan mellan tobaksprodukter som förbränns och inhaleras jämfört med exempelvis snus och produkter som hettas upp eller förångas.

Förebyggande av ohälsa hos individer är givetvis önskvärt ur flera aspekter och sam­tidigt komplicerat att åstadkomma endast med hjälp av en politisk strategi. Lagstiftning och skatter utgör kompletterande redskap. Det vore därför önskvärt att det inom punk­tskattelagstiftningen för tobaksprodukter skapas en egen kategori för den nya sort av riskreducerande och rökfria produkter som nyligen har introducerats på den svenska marknaden, i syfte att ge politiken ett tydligare redskap för att behandla tobaksprodukter efter hälsopåverkan och samtidigt skapa förutsättningar för att ge industrin incitament att själva bidra till omställningen.

 

 

John Weinerhall (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en samlad riskreduktionskategori införs i punktskattelagstiftningen för tobaksprodukter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.