Ett grönare Värmland

Motion 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gröna jobb är framtidens jobb.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en god miljö för att stimulera besöksnäringen och öka antalet arbetstillfällen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av teknikutveckling för att klara energiomställningen – som i sin tur leder till nya jobb.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stimulera lokalt engagemang för att öka biogasutvecklingen.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler tankställen för fordon som kör på biogas.1

1 Yrkande 5 hänvisat till TU.

Motivering

Människors möjlighet att uppfylla sina egna drömmar och visioner måste bli verklighet. Vi måste själva ange färdriktningen och målen som vi vill uppnå i livet. Politiken skall ge människor verktyg för att nå sina utsatta mål.

Drömmen om en utbildning eller jobb känns allt mer avlägsen för allt fler. Arbetslösheten har ökat och utbildningsplatserna blivit färre. Människors frihet har begränsats då politiken misslyckats med att utveckla moderna verktyg för framtiden.

Människors möjlighet att resa, komma i tid till anställningsinterjuver, skolan eller till sitt arbete har blivit en allt större utmaning när det offentliga har misslyckats med att rusta oss för framtiden. Järnvägen är inte längre världsledande utan har hamnat på efterkälken då politiken valt att ensidigt sänka skatter. Det är genom en hållbar utveckling inom it och traditionell infrastruktur som vi binder samman landet.

Människor är tänkande varelser och de inser att det offentliga, näringsliv och forskning måste samarbeta för att de nya jobben skall komma. Världen utvecklas i en rasande takt och Sverige måste följa med i det internationella tempot för att inte riskera människors frihet. Framtidens arbeten kommer genom nya företag, nya idéer och innovationer. Det är genom mer samarbete vi bygger vårt land starkare, modernare och friare.

Gröna jobb är framtidens jobb

För inte alltför länge sedan sattes god miljö som motsats till tillväxt. Idag kräver både ekonomin och utvecklingen att samhället främjar en hållbar tillväxt. Globala miljöförändringar, ökad miljömedvetenhet och ny kunskap driver fram ny teknik och nya produkter vilket skapar jobb, tillväxt och välfärd. Det är genom forskning, utveckling, exportfrämjande och kompetent arbetskraft som denna utveckling kunnat ske. Ny teknik, grön kunskap och klimatsmarta lösningar öppnar för nya idéer, nya produkter och därmed nya gröna arbetstillfällen. Sverige ska gå i spetsen för utvecklingen av hållbara lösningar och ny teknik. Hög kompetens och målmedvetna satsningar ska ge oss egna framsteg och förutsättningar att exportera kunskap till andra länder. För att nå en hållbar framtid är det nödvändigt att öka användningen av lokalproducerade livsmedel och förnybar energi från skogar, åkrar, vinden och vattnet. Det är viktigt med en levande landsbygd där det produceras egna livsmedel och lokalproducerade drivmedel till fordon. På det sättet stärker vi våra miljöinsatser och skapar nya arbetstillfällen.

En god miljö leder till ökad besöksnäring och fler arbeten

Omsorgen om vår miljö är också viktigt för den växande besöksnäringen som i många delar av landet är helt beroende av att det finns ren och tillgänglig natur för att kunna skapa de upplevelser som i sin tur skapar nya jobb och intäkter i områden där jobbtillväxten ofta är låg och ibland kanske till och med negativ. Vi måste ständigt lyfta blicken och se framåt mot områden som ger nya jobb. I Värmland ser vi en besöksnäring som växer. Livlig gränshandel och sökande efter upplevelser, natur och kultur lockar besökare från hela världen. Turismen är utan tvivel en del av Värmlands – och Sveriges – framtid.

Energiomställningen leder till nya jobb

Vi vill arbeta för en energipolitik som bidrar till omställningen av dagens energisystem till ett långsiktigt hållbart energisystem. I energisystemet ska det finnas en helhetssyn när det gäller energiprocessen från råvaran till slutanvändning. Vi vill verka för ett energisystem som är tryggt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Genom satsningar på energieffektivitet, förnybara energikällor och minskad energiförbrukning hos hushållen sätter vi energikonsumenten i centrum.

Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsan, miljön och klimatet – och att göra det på konkurrenskraftiga villkor. Våra investeringar i grön energi ger möjlighet att skapa nya jobb i hela landet.

Lokalt engagemang är viktigt för biogasutvecklingen

Biogas bildas när organiskt material så som matavfall, avfall från livsmedelsindustrin och gödsel bryts ner under syrefria förhållanden. Biogasen används till fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme. Biogas produceras lokalt och är ett förnybart bränsle, vilket innebär att det inte sker något tillskott av koldioxid till atmosfären när det förbränns och därmed bidrar den inte till ökad växthuseffekt. Det finns potential för att producera biogas motsvarande cirka 200 gigawattimmar bara i Värmland. Det framkom under Gasdagarna 2012 där olika projekt redovisar sina resultat. I till exempel Filipstad finns industriavfall från Wasabröd och OLW, i Karlstad en mix av olika substrat, bland annat matavfall. I Hammarö finns det tillgång på slam från Skoghalls bruk. Nyckeln till framgång för biogasutvecklingen i andra delar av landet har varit att det där har funnits ett intensivt arbete lokalt från en kommun eller region. Det finns möjlighet för en fortsatt ökning av biogas i Sverige. I framtiden kan biogas komma att ersätta cirka 20 procent av dagens bränslebehov till transporter. Därför är det viktigt att stimulera lokalt engagemang för att öka biogasutvecklingen.

Fler tankställen för bilar som kör på biogas

Ett projekt på Gasdagarna menar att Värmland har möjlighet att producera biogas till 20 000 bilar och att det finns behov av mer biogas för fordonsdrift i Värmland. Till exempel har Karlstadsbuss, Värmlandstrafiken och en del taxibolag redan börjat köra – eller är intresserade av att köra – på biogas i större utsträckning. För att kunna växla över till biogas i en större omfattning behövs det fler tankställen i hela Sverige. Idag finns det till exempel bara ett enda tankställe i Karlstad och utvecklingen är liknande i resten av landet. Därför behöver regeringen se över behovet av fler tankställen för fordon som kör på biogas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jonas Gunnarsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Berit Högman (S)

Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gröna jobb är framtidens jobb.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en god miljö för att stimulera besöksnäringen och öka antalet arbetstillfällen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av teknikutveckling för att klara energiomställningen - som i sin tur leder till nya jobb.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stimulera lokalt engagemang för att öka biogasutvecklingen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler tankställen för fordon som kör på biogas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.