En nyanserad syn på glyfosat

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oavsett vilken fråga man diskuterar så är det viktigt att ha hela bilden (the big picture) när man ska ta ställning för eller emot något. I den politiska debatten fastnar man ofta i detaljer utan att se helheten. Detta gäller inte minst diskussionen om syntetiska kemikalier där man ofta pekar på och förstorar eventuella risker, men utan att väga in nyttan. Förordar man t.ex. totalförbud för vissa kemikalier så är det högst relevant vilka alternativen är eller vilken nytta mänskligheten går miste om.

Ämnet glyfosat är det vanligast förekommande verksamma ämnet i herbicider. Genom ryktesspridning och politisering har växtskyddsmedel som innehåller glyfosat, till exempel Roundup, kommit att få dåligt rykte. Bland annat tar sig detta uttryck i att media skriver larmartiklar om hur substansen återfinns i livsmedel, trots att det är i bagatellartade koncentrationer, långt under gränsvärdena. I några europeiska länder har det gått så långt att man driver på för ett totalförbud i hela EU, trots att glyfosat tjänat jordbruket väl i många decennier.

Glyfosat är verksamt genom att det hämmar ett enzym i växter som gör att de inte kan bilda nödvändiga aminosyror, varpå de dör. Den syntesväg (syntes av amino­syror/proteiner) som glyfosat inhiberar i växter finns inte hos människor eller någon organism som tillhör djurriket, varvid användning av glyfosat inte utgör någon hälsorisk för människor eller djur. När man pratar om ett ämnes giftighet kan man inte bortse från dosen. EFSA har t.ex. kommit fram till att normal användning inte leder till skadliga nivåer. Påståenden om autism, cancer och diverse andra åkommor har förövrigt aldrig kunnat beläggas vetenskapligt.

Den lagstiftning som reglerar utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (förordning (EG) 1107/2009) säkerställer att de växtskyddsmedel som erhåller ett godkännande inte har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller har några oacceptabla effekter på miljön.

Produkter som innehåller glyfosat har godkänts efter gedigen, vetenskaplig, riskbedömning i enlighet med befintlig lagstiftning. I och med att det finns ett antal produkter som innehåller glyfosat på såväl den svenska som den europeiska marknaden, kan glyfosat inte anses vara skadliga för människor, djur eller för miljön under förut­sättning att de används i enlighet med produktgodkännandet. Detsamma gäller för övrigt alla växtskyddsmedel som godkänts och som finns på marknaden.

Jag anser att politiken behöver hantera vetenskapliga frågor med respekt och lämna populism därhän. Regeringen bör i EU-sammanhang framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat samtidigt som man riktar kritik mot länder som ägnar sig åt populism och pseudovetenskap. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.