En modern samepolitik

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-17
Granskad
2020-09-17
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:166

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En modern samepolitik

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter

5 Inrätta en sanningskommission

6 Repatriering av samiska kvarlevor

7 Nordisk samekonvention

8 Ratificera ILO 169

8.1 Girjasmålet

8.2 Samförstånd är vägen framåt

9 Implementera FN:s urfolksdeklaration

10 Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

10.1 Regeringens förslag till konsultationsordning

10.2 Fritt informerat förhandssamtycke

11 Resurser till Sametinget, samebyar och samiska organisationer

12 Sametinget

13 Hot och hat mot samer

14 En modern samepolitik

15 Nationellt

Yrkanden (9)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att utreda ett utökat samiskt självstyre och Sametingets dubbla roller och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för hur hatbrott mot samer bättre kan förebyggas, utredas och lagföras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning som ska återkomma med ett förslag om en samlad, modern samepolitik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ratificera ILO-konvention 169 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att genomföra identifiering och repatriering av samiska kvarlevor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om resurstilldelning till Sametinget, samebyar och samiska organisationer för konsultation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN:s urfolksdeklaration snarast bör implementeras i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att flytta ansvaret för Sameskolstyrelsen till Sametinget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.