En kommission för stärkt beredskap

Motion 2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en beredskapskommission direkt under statsministern som skyndsamt ska vidta åtgärder för att stärka det svenska totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Såväl händelser i vår omvärld som coronapandemin har blottlagt stora luckor i den svenska beredskapen. Det gäller såväl vårt militära försvar som totalförsvaret i övrigt.

Under det kalla kriget – som av allt att döma verkar ha återuppstått – var militär förmåga, försörjningsberedskap, lagerhållning och omställningsförmåga självklarheter.

Nu står det klart att Sverige skyndsamt måste rätta till det som brister. Till en del pågår verksamhet i den riktningen, bland annat genom den nu beslutade förstärkningen av försvaret och i övrigt genom olika utredningar eller arbete inom myndigheter. Det är viktigt att ha ett samlat grepp i dessa frågor och därför föreslås att en ”beredskaps­kommission” direkt under statsministern tillsätts. Denna ska ha i uppgift att föreslå skyndsamma åtgärder på bl a dessa områden:

Militärt försvar: Ett återinförande av en total allmän värnplikt i syfte att kunna försvara hela landet, att överallt kunna bistå det civila samhället vid bränder, andra katastrofer och pandemier. Väsentligt många fler än i dag behöver göra värnplikten om detta ska förverkligas.

Förberedelser för kommande pandemier kräver fler nyckelfärdiga fältsjukhus. Och en omfattande utbildning av sjukvårdare som vid behov ska kunna bistå civilsamhället.

Livsmedelslagring för minst ett år för hela landets befolkning. Samtidigt höjs för­mågan till inhemsk livsmedelsproduktion.

Minst ett års lagring av läkemedel.

Återetablering av svensk förmåga till vaccinproduktion.

Lagring av drivmedel för minst ett år. Beaktan av att biodrivmedel och elfordon kan komma att successivt förändra lagringsbehovet.

Sjukvårdsmateriel lagerhålls för minst ett år på rullande basis, så att modern materiel alltid ska finnas till hands.

En omställning av industrin till krigsproduktion utreds och görs efterhand operativt möjlig.

Denna lista är inte fullständig. En beredskapskommissions första uppgift blir därför att komplettera och tydliggöra vad som krävs för att Sverige ska kunna återupprätta en hög militär och civil beredskap.

Väsentligt är också att kommissionen snarast sätter ut tidpunkter då de olika beredskapsåtgärderna ska vara klara.

 

 

Lars Jilmstad (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en beredskapskommission direkt under statsministern som skyndsamt ska vidta åtgärder för att stärka det svenska totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2020/21:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.