Till innehåll på sidan

En budget för lika villkor

Motion 2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2002/03:Fi234

av Maud Olofsson m.fl. (c)

En budget för lika villkor

1 Sammanfattning

Centerpartiets politik syftar till att människor ska få växa. Det förutsätter ett samhälle präglat av livskraft, livskvalitet och självbestämmande.

I den ekonomiska politiken innebär detta att Centerpartiet vill åstadkomma en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Utvecklingen måste omfatta alla människor, i hela landet. Utvecklingen måste också omfatta hela världen. Vi vill överbrygga den tilltagande sociala och regionala klyvningen såväl inom vårt land som mellan nord och syd. Sveriges tre största uppgifter under de kommande åren är:

Att skapa förutsättningar för en ekonomiskt såväl som ekologiskt och socialt uthållig tillväxt.

Att radikalt

Yrkanden (13)

 1. Riksdagen beslutar att godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som Centerpartiet förordar (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett reformprogram för Sverige (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen beslutar att fastställa utgiftstaket för statens utgifter inklusive ålderspensionssystemet till 784 miljarder kronor år 2003 och 815 miljarder kronor år 2004 (avsnitt 5.1.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen begär att regeringen låter utreda en bestämmelse i budgetlagen om strukturell balans i statens finanser (avsnitt 5.1.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen framgent bör presentera förslag till utgiftstak och preliminär fördelning på utgiftsområden för tre år (avsnitt 5.1.4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen beslutar om fördelningen av utgifterna för budgetåret 2003 på utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförs (tabell avsnitt 5.1.5).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen beslutar att godkänna den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för år 2004 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförs (tabell avsnitt 5.1.5).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om planeringsförutsättningar för 2003 års vårproposition (avsnitt 5.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen begär att regeringen låter utreda frågan om förstärkt kommunal skattebas (avsnitt 5.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges förhållande till EMU (avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen beslutar att godkänna beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2003 (tabell avsnitt 5.5)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager som sin mening vad i motionen anförs om försäljning av statlig verksamhet (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.