Effektiviseringar hos Lantmäteriet

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler inom lantmäteriområdet i syfte att använda myndighetens resurser bättre samt att minska handläggningstiderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns runt 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar, och respektive fastighets andelstal används för fördelning av föreningarnas kostnader på fastighetsägarna. I många fall är dock uppgifter i fastighetsregistret om andelstal felaktiga eftersom nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats. Lantmäterimyndigheten är ansvarig för inrättande och omprövning av gemensamhetsanläggningar samt att andelstalen blir rättvisa och följer regelverket, och det är bara myndigheten som kan bilda en samfällighetsförening och registrera anläggningen och andelstal.

Höga kostnader och långa handläggningstider hos Lantmäteriet utgör dock stora hinder för fastställande och redovisning av korrekta andelstal vilket har lett till att om­prövning av andelstalen inte har gjorts. Uppskattningsvis behöver minst 5 000 lant­mäteriförrättningar göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. Men Lantmäteriet klarar idag inte av att hantera så många omprövningsförrättningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider. Med anledning av detta bör lagstiftningen ändras så att vägsamfälligheterna själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen. Därmed skulle Lantmäteriets resurser bättre kunna användas för ärenden som främjar exempelvis bostadsbyggandet och utbyggna­den av nya järnvägar och att handläggningstiderna minskar i sådana ärenden. Finland har infört dessa regler och vi bör studera hur finska myndigheter löser eventuella problem.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler inom lantmäteriområdet i syfte att använda myndighetens resurser bättre samt att minska handläggningstiderna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.