Till innehåll på sidan

Den rättspsykiatriska verksamheten

Motion 1988/89:So521 av Hans Göran Franck m.fl.

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So521

av Hans Göran Franck m.fl.

Den rättspsykiatriska verksamheten

I lagen om rättspsykiatrisk undersökning anges att sådan undersökning
skall utföras med största möjliga skyndsamhet. Skriftliga utlåtanden skall
avges till domstol inom sex veckor. Många exempel finns på de oefterrättliga
förhållandena då det gäller handläggningen och den långa tidsutdräkten
av undersökningarna. En hel del av klientelet får vänta lång tid i häkte på
att överföras till rättspsykiatrisk klinik, vilket innebär ett svårt lidande.

Det är mycket betänkligt att de långvariga förhandlingarna mellan staten
och landstingen avbrutits utan att något resultat uppnåtts. Ett eventuellt
avtal förändrar dock ingenting i statens ansvar för att lagar och förordningar
tillämpas och uppfylls. En lösning måste presenteras utan vidare dröjsmål.

Vi vill erinra om att socialutskottet har gjort ett tillkännagivande om
resurser för rättspsykiatriska undersökningar och om huvudmannaskapet
för verksamheten.

Utskottet riktade mycket stark kritik mot de långvariga missförhållandena.
Det uttalades att allvarliga ansträngningar måste göras för att undanröja
dessa. Trots upprepade utfästelser har inga effektiva åtgärder vidtagits.

Enligt lag skall undersökning utföras med största möjliga skyndsamhet.
Enligt tillämpningskungörelsen till lagen får anstånd meddelas bara om det
är nödvändigt på grund av undersökningens särskilda beskaffenhet eller på
grund av arbetsbelastningen vid kliniken. I det senare fallet får anstånd
medges endast om undersökningen inte lämpligen kan flyttas till annan
klinik eller utföras av utomstående läkare. Detta kan som regel ske om
ansträngningar görs.

1 stället för att den rättspsykiatriska verksamhetens resurser förstärkts
har under sommaren 1988 ytterligare en undersökningsavdelning stängts.

De långa väntetiderna strider, som JO fastslagit, mot gällande lagstiftning.
JO har också hänvisat till den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna, som Sverige anslutit sig till. Sverige är
förpliktigat att iaktta konventionen, enligt vilkens artikel 5 punkt 3, den
som är berövad sin frihet skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid.
Den skäliga tiden har överskridits i många fall. De rådande förhållandena
är inte acceptabla.

För att lösa en del av de akuta svårigheterna är det mest angeläget att det
anslås medel till extra undersökningsläkare.

Vid statens rättspsykiatriska klinik i Stockholm uppgår kön till ett 20-tal
personer. Här finns minst fyra överläkare som anmält sig villiga att utföra
rättspsykiatriska undersökningar. Dessa överläkare, varav en är vetenskap

ligt råd i rättspsykiatri, erhåller inga undersökningsfall. Skälet anges vara Mot. 1988/89

att det saknas pengar, vidare är själva undersökningsmaskineriet så tungt, So521

att man inte kan komma ifrån ett numera obligatoriskt s.k. teamarbete,
vilket föreslogs av en av de många utredningsmän som socialstyrelsen tillsatt
för att se över den rättspsykiatriska verksamheten.

Enligt uppgift har socialstyrelsen inte vid något tillfälle själv tagit ansvar
för denna verksamhet utan i stället gång på gång tillsatt konsulter, oftast för
mycket dyra pengar. Dessa konsulter har självfallet inte haft något ansvar
för verksamheten. I stället har de starkt oroat alla personalgrupper, utan att
några resultat uppnåtts.

Hemställan

med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag om den
rättspsykiatriska verksamheten,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anges om behovet av extra undersökningsläkare.

Stockholm den 25 januari 1989
Hans Göran Franck (s)

Anita Johansson (s) Bengt-Ola Ryttar (s)

Ulla-Britt Åbark (s)

12

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag om den rättspsykiatriska verksamheten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag om den rättspsykiatriska verksamheten
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anges om behovet av extra undersökningsläkare.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anges om behovet av extra undersökningsläkare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.