Bostadsbyggandet i Skåne

Motion 2020/21:2639 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska tas bort som överklagandeinstans och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regleringsbreven till länsstyrelserna ska peka ut bostadsbyggande som en prioriterad uppgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbyggandet i Sverige har sedan början av 1990-talet legat lågt. I Sverige byggs det över tid ungefär hälften så mycket som det byggs i övriga OECD-länder. Boverket uppskattar byggandet till att uppgå till drygt 40 000 lägenheter per år, de närmaste åren.

För att öka bostadsbyggandet krävs mer byggklar mark. För att få fram det krävs en fortsatt satsning på regelförenklingar, bland annat av plan- och bygglagen, och snabbare processer i rättssystemet, allt för att minska tiden från idé till färdig bostad. Ett steg i rätt riktning för att snabba upp överklagandeprocessen är att länsstyrelsen tas bort från processordningen, så att detaljplaner och bygglov överklagas direkt till mark- och miljö­domstolen.

En annan fråga i sammanhanget handlar om länsstyrelsernas syn på bostadsbyggande. Länsstyrelsen i Skåne är speciellt negativ till byggande av nya bostäder på jordbruks­mark, vilket påverkar större delen av Skåne, där tätorterna så gott som uteslutande är omgivna av just jordbruksmark. Vi har all anledning att vara rädda om vår värdefulla åkermark, och därför bör noggranna avvägningar göras i bedömningarna av var nybygg­nation ska få ske, samtidigt som synen på förtätning av befintlig byggnation måste bli mer tillåtande.

Konsekvenserna av länsstyrelsen i Skånes ställningstagande blir att framtagande av detaljplaner i Skåne fördröjs eller uteblir, vilket är orimligt då vi i en region med mycket omfattande inflyttning har behov av att det byggs nya bostäder. Om detta inte får en lösning kommer Skåne hamna i samma orimliga situation som Stockholms­området, med extrem bostadsbrist och kraftigt stigande bostadspriser.

För att få en förändring till stånd när det gäller länsstyrelsernas syn på bostads­byggande måste regeringen i regleringsbreven ge samtliga länsstyrelser direktiv om att bostadsbyggande är en högt prioriterad uppgift som inte får hindras såvida det inte föreligger synnerliga omständigheter.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

Tobias Billström (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Ulrika Heindorff (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Noria Manouchi (M)

Louise Meijer (M)

Hans Wallmark (M)

 

Yrkanden (2)

 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regleringsbreven till länsstyrelserna ska peka ut bostadsbyggande som en prioriterad uppgift och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska tas bort som överklagandeinstans och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.