Beskattning av husbilar

Motion 2022/23:2232 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny och förenklad beräkningsmodell för fordonsskatt för fordon i kategorin personbil klass II och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den tidigare regeringen lät trots omfattande kritik införa en så kallad bonus malus‑modell på fordonsskatten för personbilar. Detta i syfte att stimulera nybilsköparna att köpa nya fordon med låg klimatpåverkan. Skattemodellen omfattar alla nya personbilar, även personbil klass II, en fordonstyp som är permanent försedd med en kaross utrustad med fast monterade sovplatser, utrustning för matlagning och bord, vanligen kallad husbil. Dessa karosserier är vanligtvis byggda på lätta lastbilchassier. Personbil klass II är därför en fordonstyp som varken är att betrakta som lätt lastbil eller personbil konstruerad primärt för person­befordran utan snarare som ett renodlat fritidsfordon ämnat för rekreation.

Tillämpningen av den nya skatteberäkningsmodellen enligt WLTP-körcykeln har, till­sammans med den tidigare införda bonus malus-modellen för fordon av typen personbil klass II, resulterat i oskäligt höga fordonsskatter för just denna typ av fritidsfordon som har ett genomsnittligt lågt årligt miluttag.

En enklare och mer lättförståelig beräkningsmodell

Resultatet av att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen framhärdade i att tillämpa denna beräkningsmodell av for­donsskatt för personbil klass II har blivit att nyförsäljningen av husbilar i Sverige har sjunkit. Branschen uppger att nya husbilar som omfattas av den nya och högre beskatt­ningen är i det närmaste att betrakta som osäljbara och att de måste subventioneras kraftigt för att bli sålda. Såväl den enda inhemska tillverkaren, KABE i småländska Tenhult, som återförsäljare har tvingats att varsla och avskeda personal. Detta som en direkt följd av att fritidsfordon i denna kategori som fram till den 1 juli 2018 kostade sin ägare omkring 6 000–8 000 kronor i årlig skatt i och med den nu införda skattemodellen istället kostar köparna uppemot 30 000–40 000 kronor i årlig fordonsskatt de tre första åren. Nivån är orimlig i jämförelse med andra fordon eller redskap som exempelvis motor­cyklar, terrängskotrar och båtar som också används huvudsakligen för rekreation. Vår uppfattning är att en skattemodell som i grunden är avsedd och konstruerad för fordon med andra transportuppgifter inte ska tillämpas för personbil klass II.

Den nya beräkningsmodellen av fordonsskatt för personbil klass II mötte hård kritik från såväl branschen som från politiskt håll då den infördes. Tidigare regering uppdrog därför åt Skatteverket att utarbeta lättnader genom förenklade regler för av- och påställning av dessa fordon.

De lättnader som genomfördes syftar till att fordonsägarna lättare ska kunna ha sitt nyförvärvade fritidsfordon avställt för att på så sätt undkomma den orimligt höga skatten. Detta utgör emellertid en ringa eller ingen lättnad alls då det kräver ett stort mått av planering och framförhållning från fordonsägarens sida då fordonen ska nyttjas och innebär därför att möjligheten till spontananvändningen av personbil klass II kraftigt begränsas för de fordonsägare som vill undvika att drabbas av skyhöga skattekostnader.

En konsekvens av detta är att personbil klass II i och med denna ordning är den enda fordonskategori som omfattas av en beskattningsmodell som i realiteten tvingar dess ägare att ställa på sitt fordon så snart det ska förflyttas och ställa av detsamma så snart de stannat för att stå still några dagar. Ett slags paradigmskifte i utformandet av svenska fordonsskatter.

Vi konstaterar således att den införda bonus malus-modellen för beräkning av fordonsskatt i kombination med beräkningsmodellen utifrån WLTP-körcykeln utgör ett onödigt hot mot personbil klass II. Vår bestämda uppfattning är att denna fordons­kategori aldrig borde ha omfattats av nuvarande beräkningsmodell, och vi konstaterar att inget annat europeiskt land tillämpar en liknande beräkningsmodell eller beskattar fordon som personbil klass II lika hårt.

Mot bakgrund av det som anförts i denna motion anser vi att regeringen ska utreda möjligheten att skapa en ny, förenklad och lättförståelig be­räkningsmodell av fordon i kategorin personbil klass II med målsätt­ning att nivån ska uppfattas som rimlig för fordonstypen och dess användningsområde. En sådan utredning bör också ha som mål att presentera förslag till en beskattningsmodell av personbil klass II som resulterar i avsevärt mindre administration och byråkrati.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

Eric Westroth (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny och förenklad beräkningsmodell för fordonsskatt för fordon i kategorin personbil klass II och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.