Begränsa och precisera riksintressenas areal

Motion 2020/21:1245 av Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den samlade ytan som bedöms utgöra riksintresse enligt miljöbalken är cirka 46 pro­cent, detta enligt Riksintresseutredningens kartläggning. Dock föreslår utredningen att denna yta ska utökas genom att de nuvarande riksintressena ska kompletteras med ytterligare områden som ska klassas som väsentliga allmänna intressen.

Riksintressen utgör i många fall ett stort hinder för förutsättningarna att kunna skapa nya områden för bostadsbyggande och företagsetablering i landsbygd och tätare bebyg­gelse.

Det finns befogad kritik mot att riksintressena i alltför hög grad begränsar lands­bygdens möjligheter att utvecklas. Jag delar Landsbygdskommitténs bedömning att Riksintresseutredningens förslag om att komplettera riksintressena i miljöbalken inte bör genomföras.

Jag menar att den areal som riksintressena utgör bättre ska preciseras i syfte att underlätta landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.