Återinför och förenkla förköpslagen

Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för att få till stånd ett ökat bostads­byggande och en hållbar bebyggelseutveckling. En aktiv markpolitik har visat sig vara av stor betydelse för kommunernas möjlighet att klara sitt lagstadgade bostadsförsörj­ningsansvar.

Förköpslagen, som avskaffades 2010, gav en kommun förköpsrätt vid försäljning av vissa typer av fastigheter. Förköpsrätten innebar att kommunen fick förvärva den egendom som köpet avsåg från säljaren på de villkor som avtalats mellan säljaren och den ursprungliga köparen, bl.a. i fråga om köpesumma. Syftet bakom förköpslagen var att stärka kommunernas möjligheter att förvärva mark som behövdes för ny exploa­tering eller mer genomgripande omvandling av äldre bebyggelseområden.

Det ska särskilt uppmärksammas att den kommunala förköpsrätten underlättade frivilliga avtal om fastighetsköp och därmed var ett viktigt komplement till expropria­tionslagen.

Boverket avrådde från att avskaffa förköpslagen och förordade att lagen istället skulle förenklas och att dess tillämpningsområde skulle begränsas. På så vis skulle de administrativa kostnader som lagen gav upphov till minska. Boverkets förslag stöddes av flera remissinstanser.

Regeringen bör i framtiden överväga att återinföra och förenkla förköpslagen, i enlighet med Boverkets förslag.

 

 

Niklas Karlsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.