Ändring i diskrimineringslagen

Motion 2015/16:2916 av Paula Bieler (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i diskrimineringslagen förtydliga rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet men inte oavsett agerande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har ett antal fall uppmärksammats där personer fått ersättning för att de med hänvisning till sin religion vägrat att skaka hand med personer av motsatt kön. 2010 tilldömdes en man 60 000 kr i skadestånd för att han förlorat stöd från Arbetsförmedlingen efter att den meddelat att hans val av agerande, och därmed han själv, orsakat ett förlorat arbete. Förra året gavs 30 000 kr till en man vars praktikplats dragits in efter att han vägrat ta den kvinnliga chefen i hand. Chefen fick dessutom en varning.

Gemensamt för dessa fall är att de värderat rätten att agera i enlighet med religiös övertygelse högre än rätten att slippa utsättas för diskriminerande behandling till följd av könstillhörighet. Att aktivt utföra en diskriminerande handling mot någon annan har alltså ursäktats med att denna handling skulle vara en oundviklig följd av den handlandes grupptillhörighet medan en reaktion på handlingen ifråga istället har betraktats som diskriminerande.

Oaktat vilken diskrimineringsgrund som anges bör rätten att slippa påverkas av andras agerande alltid gå före rätten att agera. Jag ställer mig bakom den oinskränkta rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet. Däremot kan och bör personers agerande leda till reaktioner och att bemötande påverkas. Att dagens diskrimineringslagstiftning tolkas på så sätt att personers agerande kan ursäktas med identifiering till en utsatt grupp är en allvarlig brist. Lagstiftningen kan och bör skydda rätten att vara den du är, men inte att agera utan konsekvenser. Än mer allvarligt blir det när agerandet i sig är diskriminerande.

Med anledning av detta anser jag att diskrimineringslagen bör förtydligas så att den skyddar de som utsätts för direkt diskriminering av andra men ger utrymme för reaktioner på agerande oaktat koppling till diskrimineringsgrund. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i diskrimineringslagen förtydliga rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet men inte oavsett agerande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.