Allmänna arvsfonden

Motion 1989/90:So251 av Göthe Knutson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-25
Bordläggning
1990-02-06
Hänvisning
1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

1989/90:So251

av Göthe Knutson (m)
Allmänna arvsfonden

Motion till riksdagen

Mot.
1989/90
So251258

I slutet av fjolåret uppmärksammades en rapport från Timbro Informationscentrum
om Allmänna arvsfonden. Det visade sig att tiotals miljoner av fondens
avkastning årligen utdelades efter politiska släktskapsprinciper.

Uppenbarligen har Unga Örnar, SSU-klubbar, politiska fredsforum,
LO och PRO gynnats av företrädare för det socialdemokratiska etablissemanget
i regeringskansliet.

Det framgår vidare av Timbro-rapportens exempelsamling och återgivning
av kammarkollegiets register för arvsfondens utdelning, att tiotals miljoner
utgått till ändamål som står i strid med huvudparagrafen i arvsfondens
stadgar.

Bidrag får nämligen inte utgå till åtgärder som stat och kommun skall bekosta.
Men det är precis vad som sker med en mycket stor del av de 115-135
miljoner kronor som årligen utdelas av regeringskansliet ur den 550 miljoner
stora arvsfonden. Kammarkollegiets listor visar mängder av brott mot stadgan.

Ändamål

Sorn bekant fungerar Allmänna arvsfonden som universalarvinge till avlidna
som saknar arvingar eller giltigt testamente. Fondens ändamål skall vara att
främja vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade.

I den mån regeringens folk som sysslar med arvsskiftet tar fasta på fondens
syfte, finner man genomgående vård- och fostranbehovet hos socialdemokratiska
organisationer. Unga Örnar tycks ha enorma behov och går som en
följetong genom arvsutdelningen.

Det är stora pengar sådana vård- och fostranklubbar (i socialism) tar emot
av tanter och farbröder i regeringskansliet. Exempelvis har Unga Örnar i
Göteborg under en tid av sju månader fått nära en kvarts miljon kronor till
fritidsbåtarna Bessy och Ulla-Britt som denna jugendrörelse roar sig med.

Myrdals fostran

Alvar och Gunnar Myrdals stiftelse är ett annat lysande exempel på hur
vård och fostran av barn (citat ur arvsfondens stadgekrav) sker där man
minst anar det. Om det nu är som arvet förpliktar? Under tre års tid har
Myrdalsstiftelsen kammat hem nästan en hel miljon kronor från arvsfonden.

1 Riksdagen 1989190. 3 sami. Nr So251 -258

SSU-klubbar har hållit sig framme, trots att SSU eljest är emot arvsrätten
i vårt land. Hur PRO, den socialdemokratiska pensionärsrörelsen, ser på
arvsrätten vet jag inte. Men Tärendö pensionärsförening (PRO) har tagit
emot 405 000 kronor till ett projekt.

Timbro-rapporten berättar att man ringde upp ordföranden i PRO-föreningen
och bad honom redogöra för projektet. Det ville inte ordföranden
utan hänvisade till den heltidsanställde (!) funktionären.

Kan detta vara rätt?

I Tärendö är det tydligen väl ordnat för pensionärer - åtminstone om de är
med i den socialdemokratiska pensionärsföreningen som verkligen kan
hugga för sig ur Allmänna arvsfonden.

Kan det vara rätt och riktigt att detta fortsätter? - Dvs. att regeringen
struntar i Allmänna arvsfondens stadgar och delar ut miljoners mångfald till
ändamål som - även i flummig beskrivning - uppenbarligen står i strid med
fondens stadgar.

Det kan inte heller vara etiskt acceptabelt att avlidnas kvarlåtenskap i en
allmän arvsfond endast finner mottagare i den socialdemokratiska rörelsen.
Förmodligen representerar fondens arvtanter och arvfarbröder ett tvärsnitt
av svenska folket. Och socialdemokratin utgör faktiskt inte mer än ca
36 procent av väljarkåren.

Detta bör ges regeringen till känna.

Tvätta byken

Visst är det dags att tvätta den politiska byk som Timbro-rapporten avslöjat!
Jag föreslår att vederbörligt riksdagsutskott diskuterar vad som hänt med
arvsfondens miljoner och funderar över om fondens stadgar möjligen ska
ändras så att åtminstone inte ständiga stadgebrott och politiskt gunstlingssystem
ska fortsätta.

Detta bör ges regeringen till känna.

Det vöre en fördel om fondens avkastning på långt över hundra miljoner
kronor kunde fördelas även till vård och omsorg bland människor som själva
kommer att bidra till arvsfondens fortsatta uppbyggnad och avkastning. Jag
tänker på långvårdens och mentalvårdens patienter. Skall dessa komma i åtnjutande
av arvsfondens bidrag krävs dock en stadgeändring - om nu sådan
är möjlig?

Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att allmänna
arvsfondens stadgar skall följas intill dess en stadgeändring
skett,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i mo

Mot. 1989/90
So251

2

tionen anförts om det oetiska i att ensidigt gynna politisk verksamhet Mot. 1989/90

inom den socialdemokratiska s.k. rörelsen. So251

Stockholm den 23 januari 1990

Göthe Knutson (m)

3

Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att allmänna arvsfondens stadgar skall följas intill dess en stadgeändring skett
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att allmänna arvsfondens stadgar skall följas intill dess en stadgeändring skett
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts bl.a. om det oetiska i att ensidigt gynna politisk verksamhet inom den socialdemokratiska s.k. rörelsen.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts bl.a. om det oetiska i att ensidigt gynna politisk verksamhet inom den socialdemokratiska s.k. rörelsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.