Allmän miljö- och naturvård

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning:

 

 Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:2

Miljöövervakning m.m.

294 993

50 000

1:3

Åtgärder för värdefull natur

829 952

100 000

1:6

Kemikalieinspektionen

189 448

10 000

1:16

Skydd av värdefull natur

742 000

400 000

Nytt

Klimatinvesteringsprogram

200 000

Nytt

Tankstationer för biogas

25 000

Summa:

785 000

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade åtgärder för att förbättra miljön och klimatet.

Motivering

Sverige ska vara ett land där vi tar ansvar för kommande generationer. Vi har kunskaperna, vi har tekniken och vi vet att det är dyrare att inte göra något än att göra något. Dessutom finns engagemanget. Många människor och företag tar ett stort ansvar i sin vardag. Men det gör inte den borgerliga regeringen och därför går utvecklingen för långsamt. Det leder till fortsatt hög miljö- och klimatpåverkan – men också missade chanser till ekonomisk utveckling och nya jobb. Vi vill investera brett i klimatomställning. Till exempel genom energieffektivisering och utveckling av förnybar energi och finansiera detta med högre klimat- och miljöskatter. Så tar vi ansvar för framtiden.

Vi behöver minska utsläppen från biltrafiken. Vi vill stödja omställningen av tunga fordon och stimulera efterkonvertering av bilar. Vår ambition är att det ska vara billigare att tanka förnybart än fossilt. Vi vill behålla nedsättningen av skatten för förnybara bränslen även efter 2013 givet att EU-reglerna tillåter det. Antalet biogasmackar måste öka så att det finns ett nät av stationer över hela landet och så att de som kör en biogasbil kan tanka i de större orterna. Vi vill investera i ökad produktion och distribution av biogas. Vi vill också stödja utvecklingen av elbilar.

Vi vill skapa en giftfri miljö – där ingen utsätts för farliga kemikalier i sin vardag. Trots förbud förekommer otillåtna färgämnen i till exempel mat och kläder och otillåtna mjukgörande ämnen i leksaker. Farliga kemikalier är också en del i många människors arbetsmiljö. Vi vill ta krafttag för att få bort de farliga gifterna i kläder, leksaker och mat.

Barnen har rätt att växa upp utan onödiga risker för sin hälsa. Vi vill förstärka Kemikalieinspektionens tillsynsarbete så att fler varor kan analyseras och kontrolleras. Vi är beredda att skyndsamt se över kemikalielagstiftningen. Arbetet mot miljögifter i EU och internationellt måste prioriteras.

Vi vill se ett globalt ansvarstagande i klimatfrågan där Sverige är med och samlar länder med höga ambitioner för att driva frågan framåt. Att den svenska regeringen inte nådde längre vid klimatmötet i Köpenhamn var ett stort misslyckande. Men nya internationella överenskommelser kommer att behövas.

Stor kraft bör ägnas åt att driva på det internationella klimatarbetet för att öka miljörättvisan. Vi anser att Sverige inom EU ska driva på för att höja dagens reduktionsmål om 20 procent till 30 procent. Vi ska öka de svenska medlen för internationella klimatåtgärder, men finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder ska inte gå ut över fattigdomsbekämpningen. Vi vill stärka finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder med 250 miljoner kronor från 2012. Sverige ska vara en tydlig röst i världen mot utvinning av olja i känsliga naturområden. En internationell konvention för att skydda Arktis miljö behövs. Den svenska regeringen bör vara pådrivande i det arbetet.

Vi vill lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är omhändertagna. Genom att skydda värdefulla skogar tar vi vår del av ansvaret för att hotade växter och djur ska få fortsätta leva. Stödet till biologisk mångfald ska öka. Genom att våga ställa krav på andra och på oss själva kan vi minska utsläppen och få renare hav att bada i och segla på, utan allvarliga algblomningar.

Med ett starkare strandskydd i exploaterade områden blir stränderna tillgängliga för alla även i framtiden. Allemansrätten ska ge alla tillgång till en rik natur. Det behövs nya mål för ekologisk matproduktion. Vi säger nej till uranbrytning i Sverige.

1:2 Miljöövervakning m.m.

För att påskynda omställningen av den tunga fordonsparken föreslår vi ett tillfälligt stöd till förnyelse av tunga fordon på 25 miljoner. Vi föreslår ett stöd till efterkonvertering av bilar införs så att fler kan köra miljövänligt. Stödet uppgår till 25 miljoner kronor per år. Sammantaget avsätter vi 50 miljoner kronor mer än regeringen på anslaget 2011.

1:3 Åtgärder för värdefull natur

Vi vill göra en kraftfull satsning på en halv miljard till arbetet för en ökad biologisk mångfald. Ett av de områden som särskilt behöver prioriteras är skydd och skötsel av skog. Dessa pengar fördelas mellan anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur och 1:16 Skydd av värdefull natur. Vi avsätter 100 miljoner kronor mer än regeringen på detta anslag 2011.

1:6 Kemikalieinspektionen

Vi vill förstärka Kemikalieinspektionens tillsynsarbete så att fler varor kan analyseras och kontrolleras. För det vill vi anslå 10 miljoner kronor mer än regeringen 2011.

1:3 Skydd av värdefull natur

Som en del av vår satsning på arbetet för en ökad biologisk mångfald avsätter vi 400 miljoner kronor mer än regeringen 2011.

Nystart för Klimp

Vi vill göra en nystart för klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner kronor avsätts till Klimp över perioden 2011–2012. Vi avsätter 200 miljoner kronor mer än regeringen 2011.

Fler tankställen för biogas

Antalet biogasmackar måste öka. Vi vill investera i ökad produktion och distribution av biogas. För detta avsätter vi 25 miljoner kronor 2011. Reformambitionen för mandatperioden är sammantaget 30 miljoner kronor.

Stockholm den 26 oktober 2010

Matilda Ernkrans (S)

Åsa Romson (MP)

Jens Holm (V)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning:
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade åtgärder för att förbättra miljön och klimatet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.