Översyn av tillsatser i mat

Motion 2021/22:24 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-21
Granskad
2021-09-21
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda effekterna av tillsatser i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillsatser förekommer i dag i en mängd olika livsmedel. Vissa tillsatser kan kanske vara harmlösa åtminstone var för sig, medan andra troligen förtjänar en ökad tillsyn för att tillse att konsumenterna inte löper onödiga risker. Särskilt bör den eventuella risken för de effekter tillsatserna tillsammans kan leda till utredas.

Det bör även ske en ordentlig översyn av vilka risker enskilda tillsatser som till exempel smakförstärkare eller olika typer av sötningsmedel medför. I dag krävs det att forskningen är överens för att EU ska stoppa en tillsats. Vi menar istället att försiktig­hetsprincipen bör råda och att tillsatser inte bör godkännas i Sverige innan det är utrett att de inte var för sig eller tillsammans är farliga för oss.

Många tillsatser godkändes för 20–30 år sedan och ingen omprövning har sedan dess skett, trots ändrade konsumtionsmönster och nya rön om hälsoeffekter.

För att garantera ett så gott resultat som möjligt bör fokus ligga på riskvärdering utifrån de instanser som inkommer med riskbedömningar med rimliga utgångspunkter, och utan hänsyn tagen till vad EU rekommenderar eller kräver. Regeringen bör därför, på ett övergripande och seriöst sätt, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination eller enskilt – i livsmedel samt utifrån resul­tatet skyndsamt föreslå riksdagen lämpliga åtgärder.

 

 

Johnny Skalin (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda effekterna av tillsatser i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.