Kommunalt vindkraftsveto

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kommunala vindkraftsvetot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Oaktat vad man har för åsikt i sak om vindkraftsetableringar framstår det som en märklig ordning att kommuner idag har möjlighet att mycket sent i etableringsprocessen meddela ett veto mot en etablering av en vindkraftspark. En mer ändamålsenlig och rättssäker ordning är att vanliga förvaltningsrättsliga principer om sakägares möjligheter att rättsligt besvära sig tillämpas. Det kommunala vetot är härvidlag en anomali som ger orimligt stor makt åt en sammanslutning som inte är direkt berörd av etableringen. I sak innebär nuvarande ordning att stora rättsliga och ekonomiska förluster många gånger görs av enskilda aktörer som en konsekvens av oförutsägbara kommunala besked som inte sällan hinner ändras under processens gång. Tidsutdräkten för vindkrafts­etableringar är ofta lång givet den stora tillståndsprövning som behöver göras.

Att en kommun i realiteten med sitt veto har möjligheten att överpröva denna till­ståndsgivning i ett mycket sent skede får betraktas som en rättsligt märklig figur, som leder till ekonomiska förluster både för enskilda sakägare och för samhället som helhet. Med anledning av detta bör regeringen återkomma med förslag om ett avskaffande av det kommunala vetot vid etablering av vindkraftsparker.

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kommunala vindkraftsvetot och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.